اکسکینو
mrchoobi

تعبیر دیدن چتر در خواب

0

تعبیر دیدن چتر در خواب

تعبیر خواب چتر را از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور در حات های گم کردن چتر و چتر سوراخ و پاره و باد بردن چتر و چترهای رنگارنگ و حالت های دیگر در سایت حرف تازه میخوانید

اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که چتری را پیش خود نگه داشته است نشانه این می باشد که بیننده رویا برای مقابله با احساسات خودش آماده می باشد و از نظر روحی و روانی به مرحله ای رسیده است که بتواند با همه مشکلاتی که پیش رو دارد بجنگد.

تعبیر خواب خریدن چتر نشانه این است که به زودی بینننده رویا چالشی مهم را در زندگی اش تجربه می کند و ممکن است وی عاشق کسی شود یا شکست عشقی بخورد.

اگر فردی ببیند که چتر از دستش درآمد و به هوا رفت نشانه این می باشد که به زودی بیننده رویا از موفقیت های خود در زندگی اش لذت می برد.

تعبیر خواب چتر کهنه نشانه اختلاف های خانوادگی است.

در سرزمین رویاها آمده: شما یک چتر دارید : شادی
یک چترحمل می کنید : ناامیدی و ناراحتیهای کوچک
یک چتر باز می کنید : یکنفر به شما کمک خواهد کرد .
یک چتربازشده در منزل : بدشانسی بزرگ
دیگران یک چتر بازشده دارند : علامت متولد شدن یک دختر
دیگران یک چتر بسته دارند : بیماری

تعبیر خواب چتر ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که بر بالای سر او چتر می برند اگر از اهل آن باشد پادشاهی می یابد و اگر از اهل آن نباشد نشانه این است که بزرگی می یابد.

تعبیر خواب چتر

تعبیر خواب چتر از امام جعفر صادق

تعبیر خواب چتر در عالم رویا بر ۷ وجه زیر می باشد :

سلطنت
ثروت
ریاست و منزلت و مقام
عزت
سربلندی و رفعت
حکومت و ولایت
همنشینی و صحبت با بزرگان

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر زنی در عالم رویا ببیند که چتری بر سر دارد نشانه شوهر و پناهگاه برای وی است.

اگر فردی در خواب ببیند که همه چتر دارند و او ندارد در زندگی واقعی اش احساس بی کسی و تنهایی می کند.

تعبیر دیدن چتر بسته در روز بارانی

اگر فردی ببیند که باران می بارد و چتر داشته باشد ولی آن را باز نکند نشانه این است که غم و غصه بر سر وی می بارد و در عالم بیداری از امکاناتی که در دسترس دارد استفاده نمی کند.

اگر زنی ببیند که چتری قشنگ و رنگین دارد نشانه این است که شوهرش به پول می رسد.

اگر مردی ببیند که چتری گستره دارد نشانه این می باشد که امنیت می یابد.
تعبیر خواب چتر بسته نشانه این است که نیازهای عاطفی بیننده رویا برآورده نمی شوند و وی برای مقابله با احساسات خود آماده نمی باشد.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن باران در خواب

تعبیر خواب چتر رنگی

دیدن چتر سیاه نیکو می باشد ولی دیدن چتر سفید نشانه خود باختگی و ضعف در مقابل مشکلات می باشد.

دیدن چتر سبز نشانه نشاط و خرمی می باشد

چتر زرد در عالم رویا نشانه بیماری و غم می باشد.

چتر طلایی نشانه سود مالی زیاد برای بیننده رویا می باشد.

چتر آبی در عالم رویا نشانه افرادی است که از دیگران محافظت می کنند.

چتر ابریشمی در عالم رویا نشانه مزایای مالی فراوانی است که به زودی بیننده رویا آن ها را بدست می آورد.

چتر شفاف و آینه ای ببیند نشانه استقلال مالی و بدست آوردن مال حلال در زندگی می باشد و بیننده رویا همه تلاشش را می کند که به جایگاهی که لیاقتش را دارد برسد.

لوک اویتنهاو: دیدن چتر در عالم رویا توصیه به رعایت احتیاط در زندگی واقعی می باشد.

اگر فردی در خواب چتر پاره ببیند نشانه توهم می باشد.

آنلی بیتون: اگر فردی در خواب ببیند که چتری بدست گرفته است نشانه این است که دشواری ها و سختی ها در زندگی وی را به ستوه می آورند.

اگر فردی ببیند که دیگران چتر بدست دارند نشانه این است که از طرف موسسه خیریه ای از بیننده رویا درخواست کمک می شود.

اگر فردی ببیند که چتر خود را به فرد دیگری قرض می دهد نشانه این می باشد که با یکی از دوستان صمیمی اش سوء تفاهم پیدا می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که از کسی چتر قرض می گیرد نشانه این است که دوستان ریاکاری به زندگی بیننده رویا آسیب می رسانند.

تعبیر خواب گم کردن چتر نشانه این است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به خودش جلب کرده است اختلافی را پیدا خواهید کرد.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن طوفان در خواب 

تعبیر دیدن چتر شکسته و سوراخ در خواب

این خواب نشانه این است که دشمنانتان می خواهند شما را نزد دیگران بد جلوه دهند.

دیدن چتر سوراخ نشانه این است که از وجود همراهان و دوستان خودش احساس نارضایتی می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام بارش باران یا تابش نور آفتاب چتری را بر فراز سر خود قرار داده است نشانه این می باشد که خوشبختی و سعادت بی نقصی دست پیدا می کند.

لوک اویتنهاو : دیدن چتر پاره در خواب به معنای توهم است.

منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن یک چتر سوراخ در خواب به معنای شکست خوردن است.
دیدن چتر پاره ای که اجزای آن از هم در رفته است نشانگر غم و ناراحتی و پریشانی خاطر است. اگر یک زن در خواب ببیند چتر پاره و شکسته ای دارد علامت آن است که شوهرش کار خود را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب گم کردن چتر

آنلی بیتون : اگر کسی در خواب ببیند چتری را گم کرده است به این معنی است که با شخصی که اعتماد او را به سوی خود جلب نموده است دچار اختلاف خواهد شد.

تعبیر دیدن چتر تعمیر شده

یعنی روی ارتباطات خانوادگی خود باید تمرکز بیشتری داشته باشد و سوء تفاهم را برطرف نماید.

تعبیر دیدن باز کردن چتر در خانه

اگر فردی در خواب ببیند که چترش را در خانه باز می کند نشانه این است که در یک نشست خانوادگی شرکت خواهد کرد.

تعبیر خواب چتر قرمز

نشانه این می باشد که بیننده خواب نیاز نیست زیاد احساساتی شود و وی اگر احساس می کند جایی از زندگی قلبش را شکسته اند یا به وی آسیب روحی زده اند باید سعی کند که تغییر مسیر بدهد و به سرعت خود را از چالش عاطفی پیش آمده دور کند زیرا فکر کردن به آن به بیننده رویا آسیب جدی می رساند.

تعبیر چتر روی سر بودن در نور خورشید

اگر خواب ببینید هنگام بارندگی یا هنگام تابش نور آفتاب چتری برفراز سر خود گرفته اید ، علامت آن است که به سعادت و خوشبختی بی نقص دست خواهید یافت .

تعبیر خواب قرض دادن و قرض گرفتن چتر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می‌دهید، علامت آن است که با یکی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید کرد.

اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می‌گیرید، علامت آن است که دوستان ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت.

در سر زمین رویاها آمده: یک چتر قرض می کنید : سوءتفاهم با یک رفیق

یک چتر قرض می دهید : دوستان بد باعث عذاب شما خواهند شد .

نظرات