تعبیر دیدن خاک در خواب چیست ؟

0

تعبیر دیدن خاک در خواب چیست ؟

تعبیر خواب خاک و دیدن گرد و خاک و خاک بر سر ریختن و خاک بر صورت ریختن و فرو رفتن در خاک و خاک مرده و قبرستان …را در این بخش ا مجله اینترنتی حرف تازه میخوانید.

دیدن گرد و خاک در خواب به مال و ثروت تعبیر می شود
اگر کسی دید که در محلی است که در آنجا گرد و خاک زیادی هست و به گلوی او گردو خاک می رود یا به سرو رویش گرد وخاک می نشیند، به ثروت می رسد و در جمع کردن و خوردن مال حریص است.
اگر دید روی گردو خاک راه می رود، ثروت خود را به روی دیگران خواهد کشید.

تعبیر خواب خاک

تعبیر خواب خاک گلدان

اگر کسی دید در گلدانی خاک وجود دارد، از جانب دوستی به او منفعت مالی خواهد رسید.

تعبیر خواب خاک بر سر ریختن

اگر کسی خواب دید که در قبرستان از خاک قبر مرده ای در هوا پخش شده یا از خاک مرده ای بر می دارد و بر سر خود می ریزد، از جانب دوست یا آشنایی به او ثروت خواهد رسید.

تعبیر خواب فرو رفتن انسان درخاک

اگر کسی خواب دید که در خاک فرو می رود، در ثروت غرق شده و بی زحمت به ثروت فراوانی خواهد رسید.

منوچهر مطیعی تهرانی: خاک برکت و نعمت است. پول و مال است.

تعبیر خواب خاک

تعبیر دیدن جمع کردن خاک در خواب

اگر در خواب دیدید که خاک جمع می کنید موردی پیش می آید که پول می اندوزید و به جمع آوری مال می پردازید.
اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می رسد.
اگر دیدید که با شتر خاک آورده اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می رسد.
اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می رسد.
اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می شود که سودی به شما عاید گردد.
اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می کنید و می پاشید مال خود را خرج می کنید یا به هدر می دهید.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن طوفان در خواب

تعبیر دیدن خاکهای سبز و سرخ و رنگی در خواب

اگر دیدید خاکی را که آورده اید یا خاکی که هست سرخ است گرفتار هیجان و خشم می شوید.
اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود، غیر طبیعی است و ملال و بیماری را خبر می دهد و چنان چه سیاه بود غم و مصیبت است اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می شود
اگر خاک را در چاه می ریختید کاری می کنید که زیان مالی متوجه شما می شود .
اگر دیدید از تپه ای خاک بر می دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمنا سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می گردد.

ابن سیرین: خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است اگر بیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود.
اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت، دلیل مال و درم است او را.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند خاک از خانه بیرون می‌کشید و پراکنده می‌کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند.
اگر بیند خاک از دست می‌افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد.

امام صادق: ديدن خاك در خواب بر پنج وجه است.
اول: مال.
دوم: منفعت.
سوم: شغل دنيا.
چهارم: فایده از قِبَل پادشاه.
پنجم: فایده از قبل رئيس.

تعبیر خواب خاک ریختن روی زنده

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می‌پاشد، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند.

اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد که موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد

تعبیر خواب خوردن خاک

یوسف نبی: دیدن خوردن خاک مال یتیمان باشد.
ابن سیرین: اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می‌کرد و بر می‌داشت، دلیل مال و درهم است او را.

کارل گوستاو یونگ: دیدن یا در تماس بودن با خاک در خواب نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است شما نیاز دارید اهدافتان را عملی تر دنبال کنید
اگر خاک سخت و خشک باشد بیانگر این است که شما با خودتان صادق نیستید شما تلاش می کنید زیر پوسته ای سخت مخفی شوید.
خواب ممکن است مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است.
محد العنبری: خاک، به مردم تعبیر میشود؛ زیرا مردم از خاک آفریده شدهاند، ممکن است بر دنیا و اهلش دلالت داشته باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می‌شود و اگر خاک را در چاه می‌ریختید کاری می‌کنید که زیان مالی متوجه شما می‌شود.
اگر دیدید از تپه ای خاک بر می‌دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمناً سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می‌گردد.

تعبیر خواب خاک

 

تعبیر خواب خاک پاشیدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می‌پاشد، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند.

تعبیر خواب کندن خاک

معبران می گویند: اگر کسی به صورت انباشته خاک را در خانه اش دید، پول زیادی به او می رسد. اگر دید خاک می کند، به ثروت رسیده و در راهی قدم می گذارد که او را سرشار از ثروت کرده و برای او مال زیادی به همراه خواهد داشت

تعبیر خواب باریدن خاک از آسمان

معبران می گویند: اگر ببینی از آسمان خاک کمی می‌بارد، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر زیاد باشد تعبیرش بد است.

تعبیر خواب خاکهای کوزه گری

آنلی بیتون می گوید: دیدن خاک کوزه گری در خواب ، نشانه آن است که فقر و بدبختی شما را مشوش و پریشان خواهد ساخت.
اگر دختری خواب ببیند با نامزدش روی خاک کوزه گری راه می رود ، علامت آن است که برای به دست آوردن منفعت و پول بیشتر دوست خود را ترک می گوید.

نظرات