تعبیر خواب تنور+ تعبیر خواب تنور و پختن نان در تنور برای مرد و زن

0

تعبیر خواب تنور+ تعبیر خواب تنور و پختن نان در تنور برای مرد و زن

تعبیر خواب تنور و پختن نان در تنور و نان را در این بخش از سایت حرف تازه در حالت های مختلف برای دختر دم بخت و تعبیر خواب تنور برای مرده و زن باردار و تعبیر خواب افتادن در تنور ، تعبیر خواب نان پختن در تنور ، تعبیر دیدن مرده در تنور ، تعبیر دیدن تنور قدیمی ، تعبیر دیدن آتش گرفتن تنور و دیدن سوختن در تنور در خواب را از دیدگاه تعبیرگران خواب بزرگ دنیا بیان کردیم

دیدن تنور و پختن نان در خواب بسیار نیکوست و به واسطه حضور نان در خواب روزی حلال است و اکثر تعبیر کنندگان خواب، دیدن تنور در خواب نیکوست و خیر و برکتی در راه است.

تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب خمیر و نان پختن

محمدبن سیرین گوید: تنور در خواب مهتر است و کدخدای خانه و رئیس و بزرگ و مردِ صاحب‌خانه می‌باشد
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تنوری در اختیار تو می‌باشد، تعبیرش درستی و رو به راه شدن سرپرستی خانه می‌باشد.
بعضی از معبران گویند: کدبانوی خانه است.
اگر دیدی تنور در دست داری، نشانه دوستی و نظام کار کدخدائی خانه است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تنور آتشی روشن کرده‌ای (بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزی) یعنی با مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.
اگر ببینی داخل تنور مقداری آتش وجود دارد که روشنائی ندارد ولی نور آتش در بالای تنور افتاده است و دودی ندارد،یعنی به سفر حج میروی

تعبیر خواب تنور از امام جعفر صادق

امام صادق فرماید: دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد.
خیر و منفعت بود، خاصه که نووتازه ساز باشد.
مردی با هیبت و شور و شفقت وشخصیت و مهربانی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن تنور در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تأمین می‌گردد.
چنانچه در خواب دیدید که درون خانه خودتان تنوری زده شده حتی اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود نشان آن است که نعمت و برکت می‌یابید و معاش شما وسیع و زیاد می‌شود و خیر و خوبی به خانه شما راه می‌یابد و افراد خانواده از آن بهره مند می‌گردند.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن نان در خواب

تعبیر خواب تنور

تعبیر دیدن تنور بزرگ در خواب

محمد بن سیرین: اگر بیند در تنور نان می‌پخت، دلیل که بر قدر آن نان‌ها روزی حلال بیابد و کار بر وی نیکو شود

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر تنور بزرگ و آتش داشته باشد و دران نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر است و به اندازه نانهایی که از تنور بیرون می‌آید نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می‌شود.
هر قدر آتش بیشتر و نان زیاد تر باشد پول و مال بیشتر است و خواب شما نوید می‌دهد که ثروتمند و مال دار خواهید شد.

تعبیر نان پختن دختر دم بخت

اگر دختری دم بخت در خواب ببیند که در تنور نان می‌پزد و او نان می‌گیرد مردی مال دار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبی خواهد یافت.

اگر جوانی این خواب را ببیند به شغلی پر در آمد دست می‌یابد و مشغول می‌شود.
چنانچه وامداری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا به ساختن تنور مشغول است از زیر بار قرض بیرون خواهد آمد.

تعبیر خواب دیدن دو تنور در خانه

چنانچه زنی ببیند که در خانه‌اش دو تنور است گرفتار هوو می‌شود یا اگر ببیند شوهرش نان می‌پزد تعبیر همین است.
اگر ببیند که از تنور آتش بر می‌دارد صاحب فرزند می‌شود که قدمش مبارک است و برای مرد زن است و کانون خانواده

تعبیر خواب نان پختن فرد بیمار

مطیعی تهرانی: چنانچه بیماری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا پای تنور نشسته خودش نان می‌پزد و یا دیگری می‌پزد و او کمک می‌کند و نان می‌گیرد طبیبی مسیحادم او را معالجه خواهد کرد و آن بیمار به زودی شفا خواهد یافت.

تعبیر خواب تنور ویران و خراب

مطیعی تهرانی: دیدن تنور به هر صورت در خواب نیکو است مگر این که ویران باشد و چنان به نظر رسد که روزی تنور آبادی بود لیکن حالا کاسه‌اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاک جمع شده است.
این نشانه کسادی و خرابی کار صاحب خانه است
برخی از معبران نوشته‌اند که صاحب خانه همسرش را از دست می‌دهد چون این معبران تنور را در خانه زن دانسته‌اند.

تعبیر افتادن در تنوری داغ

ابن سیرین: اگر بیند که تنور بیفتاد و خراب شد، دلیل کند بر رنج و آفت و بیماری صاحب خانه و غیر.

تعبیر خواب نان پختن

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر ترید، غم و اندوه و نگرانی است.
اگر ببینی ترید می‌خوری به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی.

تعبیر دیدن نانوایی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تنور نان می‌پزی، تعبیرش این است که به اندازه نان‌هایی که پخته‌ای روزی حلال به دست می‌آوری و کار تو بهتر می‌شود.

کارل یونگ می گوید: دیدن نانوایی در خواب بیانگر غنی بودن و موفقیت است. آینده ی شما لذت بخش، خوشایند و پر از رضایت و خوشی است.

تعبیر خریدن یا بدست آوردن نان

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نان خریدی و به خانه بردی، تعبیرش روزی حلال و فراوانی مال و اموال می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی دو یا سه عدد نان به دست آورده‌ای از غم و ناراحتی خلاص می‌شوی.

نان و پنیر

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نان و پنیر می‌خوری در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می‌آوری ‌‌‌

نظرات