تعبیر خواب تیغ اصلاح و ژیلت

0

تعبیر خواب تیغ اصلاح و ژیلت

تعبیر خواب تیغ و ژیلت و تیغ موکت بری و کاتر و تیغ ریش تراش و ژیلت در خواب را در این بخش از سایت حرف تازه را برای علاقه مندان از دیدگاه چند تعبیرگر خواب بزرگ دنیا را منتشر کردیم

تعبیر خواب تیغ اصلاح

دیدن انواع تیغ اصلاح، تیغ ریش تراش و یا ژیلت در خواب نشانگر رویارویی با مشکلاتی سخت است.
مشکلاتی که در برابر آن ها شکست خواهید خورد.
تیغ اصلاح از دیدگاه معبران غربی نشانه رخ دادن مشکلاتی سخت و تسلیم شدن در برابر این سختی هاست و نشانه رخ دادن مشکلاتی سخت و تسلیم شدن در برابر این سختی‌هاست.

تعبیر خواب تیغ

 

خالد بن علی بن محد العنبری: دیدن تیغ در خواب، بر خشم و کینه و عداوت دلالت دارد.

آنلی بیتون : دیدن تیغ در خواب ، علامت آن است که در مقابل مشکلات زندگی سر تعظیم فرود خواهید آورد و تسلیم سختیها خواهید شد و در معامله سر شما کلاه خواهند گذاشت.

تعبیر خواب تیغ لیلا برات

لیلا برایت : دیدن تیغ در خواب بیانگر بروز مشکلات و گرفتاری‌ها است.

کارل گوستاو یونگ: دیدن تیغ در خواب بیانگر این است که موقعیت یا مساله ای وجود دارد که شما نیاز دارید صاف و هموارش کنید.
دیدن یا استفاده از تیغ در خواب نمادی از دقت و صحت چیزی است که انجام می دهید.
پیدا کردن تیغ در غذاتان بیانگر این است که کلام برنده ای است که گفته اید و الان برگشته که گریبانتان را بگیرد

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن زخم در خواب

تعبیر خواب تیغ

تعبیر خواب بریدن صورت با تیغ اصلاح

اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده اید ، نشانه آن است که معامله ای انجام خواهید داد و با شکست روبرو خواهید شد.

اگر خواب ببینید بوسیله تیغ از خود دفاع می کنید ، علامت آن است که شخصی بیش از حد تحمل ، شما را آزار خواهد داد .

تعییر خواب تیغ اصلاح شکسته

دیدن تیغ شکسته در خواب ، علامت آن است که دچار پریشانی و اضطراب خواهید شد .

تعبیر خواب تیغ و دفاع از خود با تیغ اصلاح

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بوسیلة تیغ از خود دفاع می کنید، علامت آن است که شخصی بیش از حد تحمل، شما را آزار خواهد داد.

تعبیر خواب تیغ زدن بدن و بریدن دست

گر کسی خواب دیده باشد با ضربات جسم سختی ( اینجا منظور تیغ ، چاقو و …) صورت و سر خود را زخمی کند ، خبر دهنده بدشانسی آوردن در زمینه ی امور عاشقانه یا عاطفی است ،
اگر از صورتش خون جاری شده بود به این معنی است که از معشوق و یا از کسی که به او علاقمند است سخنان سرد تلخ و ناامید کننده ای خواهد شنید و حتی احتمال دوری یا جدایی آن ها از یکدیگر نیز معنا می شود ،
چنان چه متاهل باشد به این معناست که بعضی از جدال ها و یا نزاع های خانوادگی بالا می گیرند که روی هم رفته سبب کلافه شدن ؛ از کوره در رفتن ، دشنام دادن و یا توهین کردن می شود

تعبیر خواب تیغ

تعبیر خواب تیغ ژیلت

معبرین غربی گویند: دیدن ژیلت در خواب نماد و سمبل مسائل و موضوعاتی است که شما نیاز به پاک کردن آن‌ها از زندگی خود دارید.
تعبیر خواب ژیلت کند

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از ژیلت کند استفاده می‌کنید و صورتتان کشیده می‌شود، نشانه آن است که بهانه ای به دست دوستان می‌دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند.

تعبیر خواب ژیلت کند

معبرین غربی گویند: اگر ژیلت شما کند بود بیانگر این است شما نیاز به کنترل خلق و خوی خود دارید.
اگر در خواب از ژیلت قدیمی استفاده کردید در زندگی خود بایستی چیزهای جدیدی یاد بگیرید.

تعبیر خواب اصلاح صورت با ژیلت

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید صورت خود را با ژیلت بریده‌اید، نشانه آن است که معامله ای انجام خواهید داد و با شکست روبرو خواهید شد.

معبرین غربی گویند: اگر با ژیلت صورت خود را اصلاح کردید شما به تغییراتی در زندگی خود نیازمندید.

نظرات