تعبیر خواب آلو سیاه و زرد و آلوچه

0

تعبیر خواب آلو سیاه و زرد و آلوچه

تعبیر خواب آلو در رنگ های سیاه، قرمز، الو زرد و تعبیر خواب چیدن و خوردن آن را در سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب برجسته و بزرگ میخوانید.

در مورد این باید عرض کنیم که بطور کلی میوه و غذا در خواب نشان از روزی و برکت برای بیننده خواب دارند

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو از دیدگاه یوسف پیامبر

یوسف پیامبر آلو را نشانه خوشدلی می‌داند

تعبیر خواب آلو سیاه و قرمز از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین آلوی سیاه را نمایانگر مال و ثروت و آلوی زرد را دلیلی بر بیماری می داند.
اگر بیند که آلوی زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شرین بود فراگرفت، یا کسی بدو داد و بخورد، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می‌آورید مربوط می‌شود
اگر ببینید که مثلاً یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می‌آورید

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن میوه در خواب

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو زرد طلایی

ابن سیرین گوید: اگر بیند آلوی زرد خورد و وقت آن نبود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش بهتر بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آلوی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می‌گوید که شادکام می‌شوید و توفیق حاصل می‌کنید.
چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می‌دهد.
آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد.

تعبیر خواب آلوچه سبز

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آلوهای نارس و سبز و کال در خواب، نشانه عدم آسودگی خود و نزدیکان است.

تعبیر دیدن الو رسیده

دیدن آلوهای رسیده در خواب، علامت به دست آوردن موقعیت‌هایی شادی بخش است که مدتی کوتاه از آن بهره خواهید برد.

تعبیر دیدن الو خوردن در خواب

بیتون گوید: خوردن این میوه در خواب، نشانه آن است که با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب چیدن آلو از درخت

چیدن در خواب، نشانه رسیدن به آرزوهایی است که با ثبات و همیشگی نیست.
اگر خواب ببینید از روی زمین آلو جمع می‌کنید، علامت آن است که ناچار خواهید پذیرفت آرزوهای‌تان برآورده نخواهد شد و زندگی انسان تنها راحتی و آسودگی نیست بلکه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسان‌ها دارد.

یونگ می‌گوید: دیدن یا خوردن الو در خواب نمادی از از جوانی و زنده دلی است.
آلو ممکن است نشانگر تصویر شخصی خودتان باشد و روشی که در مورد بدنتان حس می‌کنید. شاید خواب‌تان جناسی از چاق و چله بودن باشد.

تعبیر دیدن درخت آلو در خواب

درخت آلو در خواب بیانگر جوانی، زنده دلی وبی گناهی است.
خواب بیانگر این است که شما بر مشکلاتی غلبه می‌کنید.

نظرات