تعبیر خواب جانماز و سجاده و مهر در حالت های مختلف

0

تعبیر خواب جانماز و سجاده و مهر در حالت های مختلف

تعبیر خواب جانماز و سجاده و تعبیر جانماز سوخته در خواب و تعبیر هدیه دادن جانماز سبز و سفید و قرمز و جانماز مرده در حالت های مختلف را در سایت حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب جانماز و سجاده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: موقعی که ما از جا نماز استفاده می‌کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگ‌ترین و پر ارزش‌ترین دقایق زندگی روزانه ما است
پس جانماز وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است
اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می‌آورد که تعابیر را متفاوت می‌کند.

تعبیر خواب جانماز

تعبیر خواب جانماز و سجاده پشمی و ابریشمی

مطیعی تهرانی: دیدن جانماز پشمی در خواب نشانه این است که به طاعت و صلاح تحریص می‌شوید
دیدن جانماز ابریشمی در خواب یعنی شما راه تزویر و ریا پیش می‌گیرید و در کار دین صداقت ندارید.

جابر مغربی گوید: اگر بیند که سجاده پشمین یا کرباسین داشت یا بخرید، دلیل است به طاعت و عبادت حریص و راغب شود.
اگر بیند سجاده او ابریشمین بود، دلیل است که طاعت و عبادت و نماز برپای کند، ولی در راه دین ضعیف باشد.

تعبیر خواب پشت و رو پهن کردن جانماز

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده‌اید فریب شیطان را می‌خورید و کاری به طبع هوای نفس انجام می‌دهید و گمراه می‌شوید.

تعبیر خواب گم کردن سجاده و جانماز

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که جانماز (یا مهر و تسبیح) خود را گم کرده‌اید و به دنبال آن می‌گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته‌اید

تعبیر دیدن سجاده و جانماز دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید
اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می‌نهید یعنی کاری می‌کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می‌شوند و نام شما را به نیکی می‌آورند

تعبیر خواب جانماز

تعبیر خواب نماز خواندن در سجاده

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده‌اید شما از کار خیر دیگران سود می‌برید

تعبیر خواب جانماز و سجاده سوخته

مطیعی تهرانی: اگر ببینید که سجاده ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می‌گوید که گناهی مرتکب شده‌اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده‌اید.
اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می‌گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید.

تعبیر خواب جانماز سفید با مهر بزرگ

سجاده سفید رنگ بیانگر عمل و کاری نیکوست که مورد رضایت خداست.
سفید بودن آن نیز نشانه با برکت بودن و منفعت رسیدن به فرد را نشان میدهد.
مهر بزرگ نیز نشانه پیشرفت و ترقی در کارهاست

اگر کسی ببیند که بر سجاده و در مسجد نشسته، به سفر حج می رود.
اگر دید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده، به سفر زیارتی میرود.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن مسجد در خواب

تعبیر خواب جانماز

تعبیر خواب جانماز هدیه گرفتن

تعبیر خواب این بسیار نیکو است و نشانه فراخی روزی و خیر و برکت است.

ابن سیرین می گوید اگر انسان هدیه ای بگیرد که دوستش دارد نشانه خیر و خوبی و نیکویی است
و اگر آن را دوست نداشته باشد خلاف این است. پس خواب جانماز هدیه گرفتن که وسیله ای ارزشمند و نیکو است تعبیری به خیر و نیکویی دارد.
اگر انسان خواب ببیند که هدیه را از شخصی یهودی یا مسیحی می گیرد نشانه آن است که  آن شخص مسلمان می‌شود.

دیدن خواب هدیه گرفتن سجاده پشمی

تعبیر خواب جانماز هدیه گرفتن که از نوع پشمی است به این معنی است که به عبادت و راه درست روی می آورید.

تعبیر خواب هدیه گرفتن سجاده ابریشمی

اگر جانمازی که هدیه می گیرید از جنس ابریشم باشد  نشانه عدم صداقت شما در دین و نماد ریا و تزویر شما است

خواب هدیه گرفتن سجاده تزئین شده و فاخر

دیدن خواب جانماز هدیه گرفتن به طوری که آن از نوع  ملیله دوزی و فاخر باشد نشانه عدم صداقت شما در دینداری و طاعت و عبادت است.
منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب جانماز هدیه گرفتن می گوید دیدن سجاده و جانماز در خواب نشانه نیکویی است و اگر به شخص متعلق نباشد و بر آن بنشیند یا بایستد نیکوتر است.

تعبیر خواب شستن سجاده هدیه گرفته

اگر خواب ببینید جانمازی که هدیه می گیرید را می شویید و در آفتاب پهن میکنید نشانه توبه از گناه و بازگشتن از راه خلاف است.

جابر مغربی :می گوید اگر کسی خواب ببیند جانماز یا سجاده پشمی می خرد یا هدیه می گیرد تعبیر به حریص شدن در دین و طاعت و عبادت او می شود. و اگر سجاده و جانمازی که هدیه می گیرد ابریشمی باشد نشانه ضعف در عبادت او است.

ابراهیم کرمانی :تعبیر خواب جانماز هدیه گرفتن و شکر کردن را نشانه زیاد شدن روزی و مال و تندرستی می داند

نظرات