تعبیر دیدن جنازه و جسد در خواب

0

تعبیر دیدن جنازه و جسد در خواب

تعبیر خواب جنازه و جسد در خواب و جنازه روی آب و جسد سوخته و تعبیر خواب تشییع جنازه را در این بخش از سایت حرف تازه بیان میکنیم.
در تعبیر خوابهای گذشته تعبیر خواب مرده و تعبیر خواب قبر و قبرستان را منتشر کردیم.

تعبیر کلی خواب جنازه را برخی تعبیرگران نشانه مال حرام دانسته و برخی دیگ مانند امام جعفر صادق نشانه بزرگی دانسته اند .

تعبیر خواب جنازه

تعبیر خواب جنازه در کفن

کارل گوستا یونگ : دیدن جنازه و جسد در خواب بیانگر جنبه ای از خود فرد می باشد که در درونش مرده است همچنین دیدن این خواب می تواند نشانه این می باشد که بیننده رویا مقصود خود را نمی رساند و خودش را خفه کرده و از درون می کشد.
مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا جسد ببیند از غیب به او خبر می‌رسد.

تعبیر خواب جسد

امام جعفر صادق :دیدن جسد و جنازه بر ۳ وجه زیر است :

ولایت و حکومت
بزرگی
عزت و جاه و رفع

تعبیر خواب به دوش کشیدن جنازه

منوچهر مطیعی تهرانی :دیدن جنازه ای که به دوش کشیده می شود نیکو می باشد و بیانگر فراغت از اندوه و رنج برای خواب بیننده است
اگر فردی در عالم رویا این خواب را مشاهده کند اگر بیمار باشد بهبود می یابد و اگر مدیون باشد ادای دین می کند.

تعبیر خواب دیدن جنازه خود

اگر فردی در خواب جنازه خودش را ببیند عمرش دراز می شود.

تعبیر دیدن جنازه و جسد با لباس شیک

اگر جنازه ای را با لباسی تمیز و شیک در خواب ببینید، تعبیرش نیکو بوده و برای بیننده خواب خوشحالی و مسرت می رسد.
اگر جنازه ای را با لباس بد و کثیف و ژولیده و آشفته ببینید، تعبیرش بد می باشد و دیدن این خواب می توانید نشانه این باشد که در روزهای آینده غمی می رسد.

ابراهیم کرمانی : اگر فردی در خواب ببیند که فرد زنده ای را بر جنازه می برند و در پشت جنازه او کسی نیست نشانه این می باشد که عز و جاه و کار بیننده خواب نقصان پیدا می کند

تعبیر خواب حمل جنازه در کفن

اگر فردی در خواب ببیند که مرده و جنازه او را میبرند، دلیل شرف و بزرگی است که به او رسد

اگر کسی در خواب دید که شخص زنده ای، مرده است و او را بر تابوتی می برند، اما کسی آن جنازه را تشییع نمی کند، از اجر و مقام کسی که خواب دیده ایم مرده است، کاسته می شود.
اگر کسی مرده ای را دید که او را بر تابوت می برند، و افرادی در پشت تابوت او، تکبیر می گویند، آن مرده، عاقبت به خیر است.
اگر سکوت کردند و کسی تکبیر نمی گفت، آن مرده در جهان آخرت گناهکار است و مشکل دارد.

دیدن جنازه سنگین وزن دلیل این است که ستم به مردمان کند
جنازه سبک دلیل که بر مردمان سبکبار است و حالش نیکو شود.

تعبیر خواب جنازه

تعبیر خواب نبش قبر

مطیعی تهرانی: کندن قبر و مشاهده جنازه نشانه خوب است اما اگر جسد را لمس کند بد است.

تعبیر دیدن جنازه بیرون از تابوت

اگر کسی جنازه ای را بر تابوتی دید که جنازه از تابوت بیرون است، هنوز از دنیا سیر نشده
اگر دو دستش از تابوت بیرون است، از اعمال نیک دستانش تهی است.

تعبیر دیدن تشییع جنازه آدم زنده

اگر پشت سر جنازه ای که می برند و آن شخص هنوز زنده است، افرادی حرکت می کنند و سخنان نامفهوم می گویند، بد گویی و غیبت او را می کنند.

اگر کسی در خواب دید که جنازه ای را بر روی زمین می کشند و تابوتی ندارد، در دنیا و آخرت دارای اجر و پاداش نیست.
اگر جنازه در روی هوا می رود و گروهی زیر تابوت در حرکت هستند، آن جنازه دل از دنیا بریده و اعمالش نیز نیکوست.

اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید، خوب نیست و اگر با بروید ،شما میمیرید

تعبیر خواب جنازه در آب

حضرت امام جعفر صادق (ع): اگر ببینی جسد مرده ای با جنسیت مذکر روی آب است این به نشانه ی اخلاق کردار و رفتار زشت و بد تو با همسر و فرزندانت است
در واقع در این رویا جنازه نشانه ی پلیدی ها زشتی ها و صفت های ناپسند است و ماندن آن روی آب نشانه ی توبه نکردن یا اصلاح این رفتار زننده
اگر ببینی خودت کسی را میکشی و جنازه اش را داخل آب می اندازی و سپس به آن نگاه میکنی به نشانه ی مال زیاد و حرامی است که وارد منزلت می شود
اگر ببینی دیگران چنین خبری را برایت آوردند تعبیر این است که تو در حق کسی ظلم روا داشته ای یا حق الناسی را پایمال کردی ممکن است یک یا چند نفر از رفتار تو بشدت دلگیر باشند

نظرات