تعبیر خواب عصا و چوبدستی و عصای زیر بغل

0

تعبیر خواب عصا و چوبدستی و عصای زیر بغل

تعبیر خواب عصا و عصای جادویی و تعبیر عصای زیر بغل و دزدی عصا و راه رفتن به کمک عصا و تعبیر خواب عصای شکسته و گم کردن و طلاکاری شده و مرصع را در سایت حرف تازه میخوانید

تعبیر دیدن یا استفاده از عصا در خواب یعنی شما به حمایت و نصیحت دارید.
عصا ممکن است بیانگر کسی باشد که شما به او اعتماد دارید و می توانید به او تکیه کنید

تعبیر خواب چوبدستی

اگر فردی در خواب ببیند که به کمک عصای زیر بغل راه می رود نشانه این است که از فردی که دروغگو می باشد برای انجام کارها در زندگی اش استفاده می کند و این امر باعث می شود که بیننده رویا از نظر مالی ضرر کند و معاش و کار وی نیز متزلزل گردد.
اگر فردی در خواب ببیند که عصا در دست دارد و جوان نیز می باشد بیانگر این است که وی تکیه گاهی را طلب خواهد کرد یا با توانایی و قدرتی که دارد به انجام کاری اقدام خواهد کرد.
اگر فردی در خواب عصایش را شکسته ببیند چه پیر باشد و چه جوان ، نشانه این است که در کارهایش شکست می خورد.
اگر فردی در خواب ببیند که عصایی محکم دارد تکیه گاهی قوی پیدا می کند.

تعبیر خواب عصا
امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن عصا به خواب بر سه وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: مردی بزرگ.

سوم: قوت درکارها

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب.
چنان چه در خواب ببینید عصایی در دست دارید یا به شما کمک می‌شود یا خودتان توانایی انجام کارهایی را در پیش دارید با قدرت کامل می‌یابید.

آنلی بیتون می گوید: دیدن عصا در خواب ، علامت آن است که با بی دقتی قراردادی را امضاء می کنید .
اگر خواب ببینید از عصایی تعریف می کنید ، علامت آن است که منافع خود را به دست دیگران می سپارید .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید: اگر بیند که عصا دردست داشت و دراز شد، دلیل است که به مراد رسد.
اگر دید که عصای او کوتاه شد، دلیل نامرادی است.
خالد بن علی محد العنبری :دیدن عصا در عالم رویا نشانه امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
اگر فردی در خواب عصا ببیند بیانگر این می باشد که بر دشمنانش پیروز می شود.
تعبیر خواب عصا بیانگر رسیدن به آرزوها و مراد است همچنین دیدن این رویا می تواند نشانه آشکار شدن حقیقت و حق باشد

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عصا، مردی بزرگ می‌باشد.
اگر در خواب ببینی عصا در دست داری، تعبیرش این است که بزرگی و جاه و منزلت به دست می‌آوری

در سر زمین رویاها آمده: از عصا استفاده می کنید : به شما کمک خواهد شد
اشخاص دیگر از عصا استفاده می کنند : در یک مشاجره گرفتار می شوید
به یک عصا تکیه می دهید : شادی و آرامش
یک عصا می خرید : زندگی شما راحت و دلپذیر خواهد بود

تعبیر خواب عصا

تعبیر دیدن عصای جادویی در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :عصا و چوبدستی : زجر و عذاب

دیدن عصای جادویی یعنی شما با اتفاقات عجیب و غریب روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب عصای زیر بغل

معبران می گویند: اگر کسی خواب ببیند که با کمک چوب زیر بغل راه می رود، از کسی که دروغگوست برای انجام کارها در زندگی اش کمک می گیرد و این امر باعث می شود تا از نظر مالی، ضرر کند و معاش و کار او متزلزل خواهد شد.

آنلی بیتون می گوید: دیدن چوبدستی در خواب، نشانه غم و اندوه است .

تعبیر خواب راه رفتن با عصا

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید هنگام پیاده روی از عصا استفاده می کنید ، علامت آن است که تحت تسلط حرفهای دیگران زندگی خود را اداره خواهید کرد .

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر بیند که لنگ بود و به عصا می‌رفت، دلیل است که از کسی یاری خواهد و مرادش برآید.

تعبیر خواب عصا دزدی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب ببینید که کسی عصای شما را دزدیده به شما خیانت می‌شود

تعبیر خواب عصا

تعبیر دیدن دو عصا داشتن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن دو عصا نیز در خواب خوب نیست چون گویای تردید و سرگردانی است.

تعبیر خواب عصای شکسته

اچ میلر می گوید: دیدن عصاى شکسته در خواب، بیانگر آن است که سلامتى کامل دارید.

تعبیر دیدن گم شدن عصا

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب ببینید عصایی داشته‌اید و آن را گم کرده‌اید خوب نیست.
اگر عصایی بیابید که قبلاً نداشته‌اید فرصت خوبی به دستتان می‌افتد که غیر منتظره است.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی عصای خود را از دست داده‌ای، بزرگی و جاه و منزلت خود را از دست می‌دهی.

تعبیر خواب عصای مرصع نشان و مجلل

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بیدار است که به شما روی می‌آورد.
اگر عصایی از درخت آبنوس داشته باشید بر مردی محکم و استوار اما خشک که سود او کمتر عاید دیگران می‌شود متکی می‌گردید

 

نظرات