تعبیر خواب قفس و تعبیر دیدن قفس در خواب

0

تعبیر خواب قفس و تعبیر دیدن قفس در خواب

تعبیر خواب قفس را در بخش تعبیر خواب سایت حرف تازه در حالت های مختلف و دیدن قفس خالی و زنگ زده و پر از پرنده و حیوان مانند مرغ و سگ و موش و مار و جغد در قفس و هدیه گرفتن و هدیه دادن قفس افتادن در قفس را از دیدگاه معبران برجسته و بزرگ دنیا بیان کردیم.

تعبیر کنندگان خواب دنیا تعابیر متفاوتی برای دیدن قفس در خواب آورده اند .

تعبیر خواب قفس

امام صادق قفس را در خواب نشان از زندان می داند .
ابن سیرین هم درباره تعبیر خواب قفس می گوید قفس به معنای گرفتار شدن در یک جای تنگ است .
مطیعی تهرانی هم در این باره می گوید قفس داشتن در خانه و یا خریدن آن نشان از گرفتار شدن شما دارد .

دیدگاه محمد بن سیرین :اگر در خواب ببینی قفسی داری، یعنی گرفتار جای تنگی می‌شوی،‌‌‌‌

تعبیر شکستن قفس در خواب

اگر ببینی قفسی را شکسته‌ای، یعنی از زندان خلاص می‌شوی.

به این معنی که تو را زندانی می‌کنند و دفع بلا و گرفتاری میشود.

تعبیر خواب قفس به روایت امام جعفر صادق دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد.

اول: زندان.
دوم: جائی تنگ.
سوم: خانه

منوچهر مطیعی تهرانی :قفس در خواب گویای سختی و تنگی است.
اگر در خواب ببینید قفسی خالی در خانه دارید یا یک قفس بدون پرنده خریده اید گرفتار سختی می شوید و در آینده به بن بست می رسید.

تعبیر دیدن قناری در قفس

اکر دیدید قفسی دارید که قناری در آن نگه داری می کنید دو حالت دارد.
اگر مرغ شناخته شده باشد باید تعبیر مخصوص همان پرنده را بیابید و در تعبیر خود دخالت دهید
اگر شناخته شده نیست و مرغی مجهول است قفس به خودتان بر می گردد و مشکلی برای شما به وجود می آید که ذهنتان را مشغول می دارد.

تعبیر خواب قفس

تعبیر خواب قفس بزرگ

قفس هر قدر بزرگ تر باشد نشان فضای آزاد بیشتر نیست بلکه نشان سختی و تنگی بیشتر است و هر چه کوچک تر باشد از اهمیت مشکلات کاسته می گردد. شکستن قفس در خواب رهائی و نجات از گرفتاری ها است.

تعبیر خواب ساختن قفس در خواب

ساختن قفس ایجاد گرفتاری است و اینکه گرفتاری و تنگی سراغتان می آید

تعبیر خواب هدیه دادن قفس

اگر در خواب ببینی قفسی هدیه میدهی و هدیه دادن قفس به وجود آوردن سختی و تنگی برای کسانی است که هدیه را می گیرد.
اگر کسی قفسی در خواب به شما داد برای شما مشکل به وجود می آورد.

تعبیر خواب قفس خالی

قفس خالی در خواب تعبیرش این است که شما باید از آزادی خود برای انجام کار استفاده کنید. در واقع خواب قفس خالی نشانه فرصتی است که برای رسیدن به اهداف خود در آینده در اختیار دارید.

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب قفس خالی دیدید ، نشانه آن است که یکی از افراد خانواده شما فرار می کند و جان خود را از دست می دهد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید قفس خالی در خانه دارید یا یک قفس خالی و بدون پرنده خریده اید تعبیرش این است که گرفتار سختی می شوید و در آینده به بن بست می رسید .

تعبیر دیدن قفس زیر آب در خواب

دیدن خواب قفس زیر آب نشان دهنده ضرر اقتصادی و مالی است.
اگر در خواب دیدید که در قفس هستید و به زیر آب فرو رفت ضرر مالی زیادی خواهید دید.

تعبیر خواب انسان در قفس

افتادن در قفس در خواب، نشان می دهد که آزادی عمل ندارید و کسی یا چیزی شما را به شدت محدود کرده است و احتمال ضرر مالی خواهید دید.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید: خواب در قفس افتادن نشانه این است که در تصمیم ها و جاهایی از زندگی، ناتوانی هایی را تجربه می کنید.
در رابطه حال حاضرتان یا در یک معامله تجاری، حس محدود شدن، حس خفگی و مهار شدن دارید.
یک نفر ممکن است دور گردنتان افسار انداخته باشد، و شما آزادی ندارید تا مستقل عمل کنید

دیدن قفس زنگ زده درخواب

قفس زنگ زده در خواب به تعهدات و سنت های منسوخ شده اشاره می کند.
ممکن است در واقعیت اسیر این سنت ها شده اید که ادامه زندگی را برای شما سخت کرده است.

تعبیر خواب قفس

تعبیر دیدن حیوان در قفس

اگر در خواب دیدید که حیوانی در قفس است نشان دهنده آن است که شخصی بر روی شما کنترل زیادی دارد و گاها شما را تحت فشار قرار می دهد.
این شخص ممکن است همکار و یا همسر شما باشد.

آنلی بیتون می‌گوید :دیدن خواب حیوان وحشی در قفسی ، نشانه آن است که بر مشکلات و سختیها ، غلبه خواهید کرد .
اگر خواب دیدید که با حیوانات وحشی در قفس هستید ، نشانه تصادف در وقت مسافرت است .

خواب انداختن حیوانی در قفسی تعبیرش این است که خواسته ها و خشم و شهوت های نفسانی را کنترل می کنید.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید: اگر در خواب ، حیوان وحشی را در قفس می اندازید، بیانگر این است که شما بر رقبا و ترس هاتان با موفقیت غلبه خواهید کرد.

دیدن قفس پر از پرنده

آنلی بیتون میگوید: اگر در خواب قفسی پراز پرنده ببینید ، نشانه اقبال و كسب ثروت است و داشتن فرزندانی زیبا و مؤدب و پرنده نشان دهنده نا امیدی در زندگی است.

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب قفسی پر از پرنده ببینید ، نشانة اقبال و کسب ثروت است و داشتن فرزندانی زیبا و مؤدب .
اگر خواب ببینید در قفس تنها یک پرنده است ، دلالت بر آن دارد که با فردی زیبا و ثروتمند پیمان ازدواج می بندید .

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید: دیدن قفسی پرنده در خواب، بیانگر از دست دادن آزادی است.
شما حس می کنید که گیر کرده اید و قادر نیستید که خودتان را به طور کامل ابراز کنید
دیدن پرنده در قفس، بیانگر این است که شما حس می کنید که در بیانتان محدود می شوید و به یک باره آزادی تان را از دست می دهید.
این خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما حس یک پرنده ی زندانی را دارید

تعبیر خواب جغد در قفس

خواب جغد در قفس نشان دهنده خبر بدی است که ممکن است باعث رنج و زحمت شما باشد.

تعبیر خواب عقاب در قفس

دیدن خواب عقاب در قفس نشان دهنده این است که شما قصد انجام کار بزرگی دارید ولی مشکلات مالی جسارت انجام این کار را از شما گرفته است.

دیدن خواب گربه در قفس

اگر در خواب گربه ای در قفس دیدید نشان از ان دارد که در عشق شکست می خورید.

دیدن خواب مار در قفس

تعبیر خواب مار در قفس نشان دهنده این است که دشمن را از خود دور کرده اید، دشمنی که ضربه سختی به شما خواهد زد اما امکان دارد که او دوباره به شما نزدیک شود.

تعبیر خواب موش در قفس

تعبیر خواب موش در قفس نشان دهنده مشکلات عاطفی در زندگیتان است که گرفتار آن شده اید و دوست دارید به زودی از آن خلاص شوید.

تعبیر خواب سگ در قفس

تعبیر خواب سگ در قفس نشان از دوست باوفایی دارد که در آینده به شما خیانت خواهد کرد و شما به همین دلیل روابطتان را با او به هم می زنید.

تعبیر دیدن مبارزه در قفس

اگر در خواب دیدید که در قفس با کسی مبارزه میکنید تعبیرش این است که از تصمیماتی که دیگران برای زندگی شما می گیرند خسته شده اید و می خواهید درمقابل آن بایستید.

 

نظرات