تعبیر خواب هیزم و چوب و الوار

0

تعبیر خواب هیزم و چوب و الوار

تعبیر خواب هیزم و چوب و الوار و آتش زدن چوب و شکستن هیزم خشک و دیدن هیزم در خواب را در این بخش از سایت حرف تازه برای علاقه مندان به بخش تعبیر خواب بیان می کنیم تا اگر یکی از این موارد را در خواب دید معنا و حکمت دیدن این رویا را بدانید

دیدن هیزم در خواب نشانه چیست؟

دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ افروزی دانسته اند و شاید ریشه آن همان شعر سعدی باشد که سخن چین بدبخت هیزم کش است- میان دو کس جنگ چون آتش است. به هر حال ، هیزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هیزم ها مشغول باشید ، شما جنگ افروزی و فتنه می کنید.

اگر فردی در خواب ببیند هیزم ببیند بیانگر این می باشد که درآمد بالایی نصیب وی خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که هیزم ها را خرد کرد و آن ها را شکست بیانگر این می باشد که کار بیننده رویا به باد می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که هیزم ها را حمل می کند نشانه این می باشد که دوستان بیننده رویا به وی خیانت خواهند کرد و از آن ها بی وفایی می بیند.
اگر فردی در خواب ببیند که هیزم شکن است نشانه این می باشد که بر مشکلاتش پیروز می شود

تعبیر خواب هیزم

خالد اصفهانی میگوید: گر در خواب هیزم تر و خشك دید، دلیل جنگ است.

اگر بیند كه هیزم را از صحرا جمع نمود بدكار و غماز شود. و هر صفت كه بیند، بر آن قیاس كند.
اگر در خواب هیزم تر و خشک دید، دلیل جنگ است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ افروزی دانسته اند و شاید ریشه آن همان شعر سعدی باشد که سخن چین بدبخت هیزم کش است- میان دو کس جنگ چون آتش است. به هر حال ، هیزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هیزم ها مشغول باشید ، شما جنگ افروزی و فتنه می کنید.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب هیزم می‌گوید: اگر ببینی از باغ هیزم جمع می‌کنی، یـعـنـی با رنج , و سختی از «پادشاه» سود و منفعتی بدست می‌آوری.

سر زمین رویاها آمده: درآمد فراوان و ساده
یک هیزم شکن : بر مشکلات غلبه می کنید.

تعبیر خواب روشن کردن هیزم

اگر هیزم در خواب دیدید یعنی به درآمد بالایی خواهی رسید و تعبیر دیگر آن دیدن هیزم های روشن در خواب ، نشانه ی تغییرات خوشحال كننده است .

آنلی بیتون می گوید: دیدن هیزمهای روشن در خواب ، نشانه تغییرات خوشحال کننده است.
اگر در خواب هیزم‏هاى روشن ببینید، علامت اوقات خوش است.

اگر در خواب خاکسترهاى هیزم را ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکل و ناامیدى مى‏شوید.
دیدن خاکستر هیزم در خواب ، نشانه سختی و نومیدی است.

تعبیر خواب هیزم شکستن

خرد کردن و شکستن هیزم ،یعنی نتیجه کارت به باد خواهد رفت.
اگر انها را حمل کردی یعنی دوستان به شما خیانت می کنند و از انها بی وفایی می بینید.
اگر در خواب یک هیزم شکن بودید یعنی بر مشکلات پیروز بیرون می ایید

تعبیر خواب خرید و فروش هیزم

اگر خواب ببینید هیزم خرید و فروش می كنید، دلالت بر آن دارد كه سعادت و شادمانی به حد اعلا است و ،نشانه ی خوشبختى و سعادت است.
دیدن خاكستر هیزم در خواب، نشانه ی سختی و نومیدی است .
اگر در خواب هیزم‏هاى روشن ببینید، علامت اوقات خوش است.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن آتش در خواب

تعبیر خواب هیزم

تعبیر خواب جمع آوری هیزم

خالد اصفهانی می گوید: اگر ببینی از صحرا هیزم جمع می‌کنی، یـعـنـی بدکردار و سخن‌چین می‌شوی (و هر کار و حالتی که در خواب داشتی را نسبت به این دو صفت مقایسه کن).

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از باغ هیزم جمع می‌کنی، یـعـنـی با رنج و سختی از «پادشاه» سود و منفعتی بدست می‌آوری و همچنین بیانگر این می باشد که دوستی به وی توهین و بی وفایی خواهد کرد.

تعبیر خواب دیدن خاکستر چوب

آنلی بیتون مى‏گوید: دیدن خاکستر هیزم در خواب ، نشانه سختی و نومیدی است .

اگر در خواب خاکسترهاى هیزم را ببینید، به معنی آن است که دچار مشکل و ناامیدى مى‏شوید.

نظرات