تعبیر خواب فالگیر و دعانویس و رمال و پیشگو و فال گرفتن

5

تعبیر خواب فالگیر و دعانویس و رمال و پیشگو و فال گرفتن

تعبیر خواب فالگیر و رمال و پیشگو را از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی  در این بخش از سایت حرف تازه برای کاربران محترم منتشر کردیم و اگر خوابی در این موضوع دیدید سری بزنید و از معنا و مفهوم آن آگاه شوید

تعبیر دیدن فالگیر در خواب

معبرین غربی: اگر زنی جوان ببیند که فالگیری با استفاده از دست وی فالش را می گیرد نشانه این می باشد که در زندگی واقعی خود با مردی ارتباط دوستی برقرار خواهد کرد ولی با آن مرد نامزد نخواهد کرد.
اگر ببیند فالگیری از آینده وی می گوید بیانگر این می باشد که مجبور به انتخاب از میان دو راه می شود که وی با توجه به بینشی که دارد اشتباه نمی کند و راه درستی را انتخاب می نماید.
فالگیر شدن بیانگر این می باشد که مرتکب انجام کاری زشت می شود که این کار خیر دنیا و آخرت را به همراه ندارد و مردم بیننده رویا را شماتت خواهند کرد.

تعبیر خواب فالگیر

تعبیر خواب فالگیر از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن فالگیر بیانگر مردی دروغگو و فریبکار است که بیننده رویا را به خطا و گناه می کشاند.
اگر فردی در خواب ببیند که گول فالگیری را می خورد بیانگر این می باشد که به اندوه و غم دچار می شود.
فالگیر شدن در خواب بیانگر این می باشد که با شخصیت های بزرگ ملاقات و صحبت می کند و علاوه بر این زندگی شاد و ازدواجی خوبی خواهد داشت.

لوک اوینتهاو: دیدن خواب فالگیر بیانگر زندگی همراه با خوشبختی برای بیننده رویا می باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : اگر کسی در خواب ببیند که نزد فالگیری رفته است و از او درمورد چیزی سؤال میکند، به غمی بزرگ دچار میشود.

دیدن چنین خوابی ممکن است، بر ضعف دین و ایمان نیز، دلالت داشته باشد.

تعبیر خواب پیشگو و دعانویس

آنلی بیتون می گوید :یکنفر آینده شما را پیش گوئی میکند : در راه حقیقت باید خیلی مبارزه کنید .

پیشگو شدن در خواب : یک دوره خوب شروع میشود.

پیشگویی کردن آینده دیگران در خواب : فعالیتهای بسیار شادی خواهید داشت .

شنیدن پیشگویی درباره آینده دیگران : یک دوست وفادار در کنار شماست .

پیش گوئی آینده شما اینست که در عشق خوشبخت خواهید شد : پول زیادی از دست میدهید .

در کار خوشبخت خواهید شد: یک زندگی بسیار شاد در پیش دارید.

در سیاست و معاملات خوشبخت خواهید شد: موقعیت شما محکم و پایدار خواهد بود.

تعبیر خواب فالگیر

تعبیر خواب پیشگویی کردن

معبرین غربی می گویند: اگر رمال و فالگیر در خواب از آینده شما بگوید بیانگر این است که مجبور به انتخاب از میان دو راه خواهید شد که با توجه به بینشی که دارید اشتباه نکرده و راه درست را انتخاب خواهید کرد.

تعبیر خواب رمال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا می کشاند. چنانچه در خواب رمالی را دیدید گول می خورید و در پایان به غم و اندوه گرفتار می شوید.

معبرین غربی می گویند: اگر زن جوانی در خواب ببیند که رمال و فالگیری با استفاده از دست فال او را می‌گیرد حاکی از آن است که در زندگی واقعی با مردی ارتباط دوستی برقرار می‌کند ولی هرگز با او نامزد نخواهد شد.

دیدن فالگیری و رمالی کردن خود در خواب

اگر دیدید خودتان رمال شده اید کاری زشت مرتکب می شوید که خیر دنیا و آخرت ندارد و مردم شما را شماتت می کنند.

تعبیر خواب ترس از دعانویس و رمال

معبرین غربی می گویند:اگر در خواب از رمال و دعانویس ترسید در بیداری بر مشکلاتتان به آسانی غلبه خواهید کرد.

تعبیر خواب ترسیدن از فالگیر و رمال

معبرین غربی :اگر در خواب از رمال بترسید در بیداری بر مشکلاتتان به آسانی غلبه خواهید کرد.

تعبیر خواب فال گرفتن

امام صادق علیه السلام می فرمایند :دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است.

 1.  ظفر یافتن وپیروزی بر دشمن.
 2. به مراد رسیدن.
 3.  روایی وبرآورده شدن حاجت.

محمد ابن سیرین بصری گوید :اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر فالش بد بود، تاویلش به خلاف این است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :اگر در خواب ببینید که کسی دارد برای شما فال می گیرد به دوستی اعتماد می کنید که دروغ می گوید .

فال گرفتن بیشتر بستگی می یابد به مطالبی که می شنوید . اگر کسی که فال می گیرد مطالب خوب بگوید خوب است و اگر بد بگوید بد است .

لوک اویتنهاو می گوید : فال بین : زندگی توام با خوشبختی

آنلی بیتون می گوید :اگر خواب ببینید کسی فال شما را می گیرد ، علامت آن است که برای انجام کاری دشوار تأمل می کنید ، باید با احتیاط دست به این کار بزنید .

اگر دختری خواب ببیند برایش فال می گیرند ، نشانه آن است که نمی تواند به موقعیت شغلی و اجتماعی یکی از خواستگاران خود پی ببرد .

اگر خواب ببینید با فالگیری نامزد شده اید ، علامت آن است که اگر به خود متکی نباشید ، فقر شریک زندگی زناشویی شما می شود .

تعبیر خواب فال قهوه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :اگر در خواب دیدید که قهوه خوردید و بعد با فنجان فال شما را گرفتند دروغی که از طرف دوست قابل اعتماد می‌شنوید تشدید می‌گردد، زیرا قهوه خودش تلخ کامی است.

به زبان دیگر دروغی که از آن دوست می‌شنوید غم و اندوه برای شما می‌آورد.

5 دیدگاه در “تعبیر خواب فالگیر و دعانویس و رمال و پیشگو و فال گرفتن

 1. محمد رضایی گفت:

  خواب دیدم دعا نویس در کنار منبر مسجد مان برای دختر عمه ام کاری انجام می دهد به طوری که برای یک دقیقه یا کمتر صورت دختر عمه ام در صورت مردی که با دعا نویس بود ظاهر شد و بتدریج به شکل خودش باز گشت

 2. Aaaa گفت:

  من تو خوابم دیدم دوستم منو ب زور میبره خونه دعا نویس منم مچ پام دراومده نمیتونستم راه برم من به دوستم میگم من میرم تو بمون دعا نویس هم با من حرف میزنه از اینده من میگه تا بهش باور داشته باشم و بموتم

 3. ناشناس گفت:

  سلام من خواب دیذم ی خونه ی چوبی دارم مه با خانواده ام زندگی میکنم از ی پیش گو خواهشمیکنم به خونه بیاد اما داخل نیومد دم در بود مادرم هم اومد دم در از من پرسید این اطراف کسی دعا نویس زندگی میکند با بغض گفتم نه فقط زنداییم دعا نویس هست که اونم دعای خیر مینویسه بعدش هم گفت منتظر نتایج باشید بعد پیشگو رو بغل کردم گفتم انشالله خیره

 4. سارا گفت:

  سلام ،من خواب دیدم یه زن پیشگو به من گفت به سفری که میخای نمیری چون وجودت سراسر عصابانیت هست و همچنین یه دعا برات نوشتن که خیلی برات بد هست، من خیلی تو خواب ناراحت شدم ، بعد زن بهم گفت اگه بخای دو میلیون بهم بده که برات باطلش کنم بهش گفتم توروخدا کمتر بگیر که زنه رفت،
  در واقعیت من منتظر یه سفر خیلی مهم هستم

 5. Farid گفت:
  1
  2

  درود بر شما
  من توی خواب دیدم که از یک پیشگو خواستم که درباره اینده ی من بگوید که با چه کسی ازدواج خواهم کرد دو نفر را مد نظر داشتم که بعد از چند لحظه مکث گفت با یکی از انها نمیتوانی ازدواج کنی زیرا خانواده اش نمیزاره و درباره دومی فقط یک جمله گفت : میتونه عاشقت بشه در اینده تعبیرش چیه بنظرتون؟

نظرات