تعبیر دیدن چشم در خواب با تعابیر مختلف

2

تعبیر دیدن چشم در خواب با تعابیر مختلف

تعبیر خواب چشم را در این بخش از حرف تازه در حابت های مختلف در چشمان رنگی اعم از آبی و خاکستری و قهوه ای و مشکی و دیگر رنگها و دیدن کوئر شدن در خواب و دیدن مرد یک چشم و زنی با چشمان نافذ و یا در دست دادن دو چشم را از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور و معروف بیان کردیم و قبلا نیز تعبیر دیدن ابرو در خواب و تعبیر دیدن مژه در خواب را گفتیم و در ادامه با همراه باشید.

 تعبیر خواب چشم

تعبیر دیدن چشم در خواب

محمد بن سیرین : تعبیر خواب چشم بیانگر مرد بینایی می باشد که راه هدایت برای وی مشخص شده است.
دیدن چشمان شهلا در خواب بیانگر فرزند می باشد و دیدن هر دو چشم شهلا در عالم رویا بیانگر دو فرزند است.
نایینا شدن در خواب نشانه این است فرزند خواب بیننده می میرد یا از راه راست دور می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که یکی از چشم هایش نابینا شده است بیانگر این است که نیمی از دین وی از بین رفته یا مرتکب گناهی بزرگ شده است همچنین دیدن این خواب می تواند نشانه این باشد که به یک دست یا پا یا یکی از اندام های خواب بیننده مصیبتی وارد می شود.
چشم درد و فردی وی را مداوا می کرد بیانگر این است که خواب بیننده را فردی به راه راست دعوت می کند.
اگر فردی در خواب ببیند مرده ای از درد چشم می نالد بیانگر این است که بیننده خواب غیبت مردم را می کند.

امام جعفر صادق : تعبیر خواب چشم دارای ۷ وجه زیر است :

روشنایی
دین مبتنی بر درستی
اسلام
مال
فرزند
علم
زیادی در مال و دین

لوک اویتنهاو : اگر فردی در خواب ببیند که چشم ندارد بیانگر این می باشد که ایده های وی بر باد می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که چشم هایش کم سو شده است بیانگر این می باشد که ضرر و زیان می کند.
تعبیر خواب چشم آبی بیانگر عشق سوزان برای بیننده خواب است.

آنلی بیتون : اگر فردی در خواب ببیند که یکی از چشم هایش را از دست داده یا چشم های وی درد می کند بیانگر این است که دردسر یا سختی

ابراهیم کرمانی: اگر فردی ببیند که چشم هایش ضعیف است بیانگر این می باشد که خواب بیننده در ظاهر و باطن دورو و منافق می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که بر تنش چشم هایش زیادی دارد و همه چیزها را به کمال می بیند بیانگر زیادتی صلاح بیننده خواب در دین و به جا آوردن سنت و فرائض شریعت او است.

جابر مغربی : اگر فردی در خواب ببیند که در پیشانی اش چشم های زیادی دارد بیانگر این است که وی را مصالح خود پنداری زیادی می باشد.
ورم و باد هر دو چشم به صورتی که باز نمی شوند بیانگر این می باشد که با مردی مخالف صحبت خواهد کرد.
اگر فردی در خواب نور چشمش را ضعیف ببیند بیانگر این است که از دین بی بهره خواهد بود.
آسیب به یکی از چشم ها بیانگر این می باشد که به فرزندان خواب بیننده آفت می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که در میان روی چشم هایش چشم دیگری وجود دارد بیانگر این می باشد که بر زیان بیننده خواب سخنی ناروا در باب دیدن زده می شود.

لیلا برایت: اگر فردی در خواب ببیند که یک چشم دارد بیانگر این می باشد که خواب بیننده دچار مشکلات زیادی می شود.

مطیعی تهرانی: دیدن چشم اضافی در عالم رویا بیانگر دلبستگی خواب بیننده به دنیا و مال دنیا است که این دلبستگی پسندیده نمی باشد.

تعبیر خواب چشمان چپ

دیدن این خواب یعنی باعث تحقیر شدن خود است

تعبیر خواب عفونت چشم

دیدن چشمان کثیف و قی بسته و عفونی شدن چشم در خواب یعنی آینده بد و بیانگر آینده ای بد است

اسماعیل بن اشعث گوید : اگر کسی خواب بیند چشمش بر کف دستش است ، تعبیرش آنست که مال یابد .
اگر کسی در خواب ببیند در چشم او سفیدی است ، تعبیرش آنست که او را غم و اندوه رسد

تعبیر خواب چشم

تعبیر خواب مرد یک چشم و سه چشم

دیدن مردی یک چشم در عالم رویا بیانگر این است که خواب بیننده به دامی گرفتار می شود که در آن هنگام هر چیزی در نظر وی بی اهمیت خواهد بود.
اگر فردی در عالم رویا موجودات یک چشمی را ببیند نشانه این است که نقشه هایی علیه بیننده خواب برای وی کشیده می شوند.

اگر فردی در خواب فقط یک چشم ببیند بیانگر این است که دشمنانش در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به وی خواهند بود.

تعبیر خواب چشم زخمی

تعبیر خواب چشم خونی آسیب های عاطفی و شکست های عشقی است. گاهی ممکن است نشانه بیماری نیز باشد. بهتر است به اطراف خود دقت بیشتری داشته باشید. ممکن است از فردی که به او اعتماد دارید آسیب شدیدی ببینید و یا مشکلی در چشمانتان داشته باشید.

جابرمغربی گوید: اگر در خواب دید که از چشمش خون میریزد تعبیرش آنست که از سمت فرزند ، غمی به وی رسد ، یا فرزندش باعث نقصان مال او شود

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن چهره در خواب

تعبیر خواب بستن چشم و چشم بستن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی خواب ببیند چشمانش بسته است ، تعبیرش آن است که گرداگرد او را حوادثی فرا خواهد گرفت که موجب تشویش خاطر و نگرانی او می شود .
اگر خواب ببینید برای دیگران چشم بندی می کنید ، تعبیرش آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای رهایی از آن موقعیت باید تمام نیرو و تحرک خود را به کار بگیرید .

جابرمغربی گوید: اگر کسی خواب بیند کسی چشم او را بسته است تعبیرش آنست که از سمت فرزندش به او ضرری خواهد رسید و یا اینکه مرتکب گناهی شده است

تعبیر دیدن رفتن به چشم پزشک در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با چشم پزشکی مشورت می کنید ، تعبیرش آن است که از پیشرفت در زندگی باز خواهید ماند ، زیرا از وسایل نامطمئنی برای رسیدن به مقصود استفاده می کنید .

تعبیر خواب کور شدن

تعبیر خواب نابینایی و کور شدن و یا نابینا شدن آن است که شما نمی توانید مسائل و مشکلات اطرافتان را کنترل کنید. شما از اتفاقات اطرافتان خبر ندارید و ممکن است به دلیل این نا آگاهی آسیب شدیدی ببینید. حتی نمی توانید درک کنید که چه کسی شما را دوست دارد. سعی کنید نگاه دقیق تری به محیط اطراف داشته باشید و فرصت های زندگی را از دست ندهید.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب ببیند که کور شده ، تعبیرش آنست که از راه راست منحرف شده و یا فرزندش خواهد مرد
اگر کسی در خواب ببیند که یک چشمش کور شده است تعبیرش آنست که گناهی بزرگ کرده است

تعبیر خواب چشمان آبی

اگر فردی در خواب چشمان آبی ببیند بیانگر ناتوانی در انجام هر کار و نقشه ای برای وی می باشد.
دیدن زنی با چشم های آبی و موهای تیره که دارای بینی سربالا و باریکی است در عالم رویا بیانگر این می باشد که خواب بیننده مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهد.

تعبیر خواب چشمان قهوه ای

بیانگر خیانت و فریب برای خواب ببینده است.

دیدن زنی با چشم های قهوه ای در عالم رویا بیانگر این می باشد که خواب بیننده خود را گرفتار معامله ای خطرناک می کند.
دیدن یک چشم در عالم رویا بیانگر این می باشد که بیننده خواب از دسیسه ای پنهانی که برای از بین بردن شادمانی و ثروت وی چیده شده است آگاه می شود.

2 دیدگاه در “تعبیر دیدن چشم در خواب با تعابیر مختلف

  1. صادقی گفت:

    من خواب دیدم برایم مهمون اومده پلک من ورم کرده بود.وقتی فشارمیدادم مایع زردرنگ بیرون می آمد

  2. ترمه گفت:

    سلام،وقت بخیر،من پدرم فوت شده،خواب دیدم که پدرم چشم چپش ملتهبه وبزرگ شده ورگه های خونی زیادی داره ولی اصلا احساس درد نداشت و گفت فردا دارم میمیرم تعبیرش چی میشه؟

نظرات