تعبیر خواب قیچی و قیچی کردن در خواب

0

تعبیر خواب قیچی و قیچی کردن در خواب

تعبیر خواب قیچی را در حالت های مختلف مانند قیچی شکسته و تیز کردن و بریدن چیزی در خواب با قیچی و قیچی زدن مو و انواع حالت های مختلف را در این بخش از سایت حرف تازه بخوانید و اگر جنین خوابی را دیدید به حکمت و معنای آن پی ببرید.

از دیدگاه امام صادق (ع) میفرماید: تعبیر این خواب عبارت است از :

مردی تقسیم کننده
مردی نجیب و اصیل
دوستی سازگار و موافق

امام صادق می فرماید؛ اگر کسی در خواب ببیند که لباسش را با قیچی بریده است، یعنی چیزی به وی می رسد

تعبیر خواب قیچی

تونی کریسپ : اظهار نظرهای گزنده و تند، بدبینی، زبان نیشدار، خشم، خودخواهی، گاهی به استقلال و جدایی اشاره می‌کند.
اگر قیچی بند ناف فرزند را از مادر جدا می‌کند، مرگ، بریدن بخشی از زندگی فرد، بریدن و قطع ارتباط با شخصی دیگر، قطع ارتباط با احساسات خویشتن را معنا میدهد و نشانگر چنین حالت هایی است.

کارل گوستاو یونگ میگوید: خواب دیدن اینکه از قیچی استفاده می‌کنید بیانگر قاطعیت و کنترل در زندگی بیداری تان است. شما نیاز دارید از شر چیزی در زندگی‌تان خلاص شوید. این رویا بیانگر توانایی شما برای بریدن چیز‌ها یا پای آدم‌ها از زندگی تان است. شاید شما در موقعیت‌هایی در زندگی زیادی گستاخانه رفتار می‌کنید.
دیدن یک جفت قیچی در خوابتان بیانگر این است که تمرکز شما روی چندین موضوع مختلف است.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید: قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدایی. قیچی را اگر در خواب در دست داشته باشید یا اگر در دست دیگری ببینید تعبیری متفاوت دارد ولی به هر حال بیننده خواب یا عامل است یا معلول.

لوک اویتنهاو :دیدن قیچی نشانگر سود است
بریدن چیزی با قیچی یعنی شما باکی از فقر ندارید

آنلی بیتون می‌گوید:دیدن قیچی در خواب، نشانه بداقبالی است. زنان به همسران خود حسادت می‌ورزند و با آنان صادق نخواهند بود، عشاق از یکدیگر جدا می‌شوند، و بیهودگی بر افق افکار نقش می‌بندد.

جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که اگر اسب داری، اسب دیگری می‌خری و اگر مِلک داشته باشی، ملک دیگری خواهی خرید

اگر در خواب ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، یـعـنـی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه , رسیدگی خواهی کرد.

اگر ببینی موها یا لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است،

تعبیر خواب قیچی شکسته

دیدن قیچی شکسته در خواب، نشانه روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنین جدایی از نزدیکان است

گم کردن قیچی در خواب، علامت آن است که از کارهای نامساعد و زشت و بد دوری خواهید کرد

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کوتاه کردن مو

تعبیر خواب قیچی

 

 

تعبیر خواب قیچی تفتین و تیز کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قیچی تفتین و فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه است و چنانچه در دست دیگری باشد خواب شما خبر می‌دهد که در مورد شما دو نفر متفقاً فتنه می‌کنند.

اگر در دست شما باشد این شما هستید که به کمک دیگری فتنه می‌کنید و نفاق به وجود می‌آورید. این تعبیر در صورتی است که قیچی محور خواب باشد ولی اگر محور نباشد اثر کلی ندارد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: تیز کردن قیچی نشانگر دعواست

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید قیچی خود را تیز می‌کنید، نشانه آن است که می‌کوشید کاری برخلاف احساسات خود انجام بدهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب ببیند که موهای خود را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که موهایش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده‌اند خوب نیست زیرا آن زن بد نام می‌شود و مورد اتهام و افترا قرار می‌گیرد. این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، یعنی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی خواهی کرد.

اگر ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد. ولی اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، یعنی هیبت تو کمتر می‌شود.
ابن سیرین درباره تعبیر خواب قیچی می گوید دیدن قیچی در خواب به معنای فرزند دار شدن است

اگر خواب ببینی ناخن خود را با قیچی یا ناخنگیر گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود .

نظرات