تعبیر خواب پل در حالت های مختلف

0

تعبیر خواب پل در حالت های مختلف

تعبیر خواب پل و دیدن گذشتن و راه رفتن روی پل و دیدن پل ویران و شکسته در خوب و یا سالم و محکم را در بخش تعبیر خواب حرف تازه در حالت های مختلف از دیدگاه تعبیر گران خواب مشهور و نامی جهان بخوانید تا اگر در این مورد در حالت های گوناگون خوابی مشاهده کردید معنی و هشدارهای این خواب را درک کنید.

دیدن پل در خواب نشان دهنده تصمیم های مهم در زندگی است.
بعضی معبران می گویند دیدن پل در خواب نشان دهنده رویا و آرزویی دست نیافتنی است و پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند . زیر پل قرار گرفتن خوب نیست .

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم.
در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است.

تعبیر خواب پل از دیدگاه امام جعفر صادق

امام می فرماید: پل در خواب بر چهار وجه است.

اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند.

دوم: پادشاه.

سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن.

چهارم: مال بسیار حاصل کردن. اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او.

تعبیر خواب دیدن پل سالم و محکم

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید: چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور که گفته شد بی تردید خطری ما را تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند.

اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می شویم.

تعبیر خواب گذشتن و عبور از پل

ابراهیم کرمانی میگوید: پل در خواب تاویلش نیکو باشد. اگر دید از پل گذشت، دلیل که از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند. اگر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می کرد، دلیل که ولایت و شاهی یابد و مال بسیار او را جمع شود.

تعبیر خواب پل ابن سیرین

پل در خواب پادشاه است یامردی بزرگ، که مردمان به سبب او به مراد برسند.

تعبیر خواب دیدن پل ویران و شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی :پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند. پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است. پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است. ساخت پل خوب است. زیر پل قرار گرفتن خوب نیست.

تعبیر دیدن پل از نظر لیلا برایت

دیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادی نصیبتان می‌شود .
اگر در خواب ببینید که از پلی می‌گذرید ، یعنی خطری شما را تهدید می‌کند که باید بیشتر مواظب خود باشید .
افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است .
اگر خواب ببینید که پلی قدیمی پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید ، نشانه‌ی آن است که برای انجام کاری خود را به خطر می‌اندازید .

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب راه و جاده

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .

۱ـ اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانه آن است كه به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .
۲ـ دیدن پلی شكسته در خواب ، برای جوانی نشانة ناامیدی در آرزوهاست .
۳ـ اگر در خواب از پلی بگذريد ، دلالت بر آن دارد كه بر مشكلات غلبه خواهد كرد به شرط آنكه بیشتر مراقب اطراف خود باشد .
۴ـ اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد كه باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید

خواب ساختن پل

خواب ساختن پل ، تعبیرش این است که تصمیم های مهمی در زندگی خواهید گرفت.

ابراهیم کرمانی گوید :خواب ساختن پل نشانه کسب ولایت و مال بسیار است

منوچهر مطیعی تهرانی گویدخواب ساختن پل خوب است .

تعبیر خواب پل خراب

دیدن خواب پل خراب، تعبیرش این است که فرصت و شانس زندگی را از دست می دهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :پل خراب و شکسته ، در خواب نشانه شکست و ناکامی است .
خواب پل خراب و لرزان ، نشانه بی اعتباری و دلهره و تشویش است .

آنلی بیتون می‌گوید :اگر خواب ببینید پل بزرگی خراب شده است ، نشانه آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .
دیدن پل خراب و شکسته در خواب ، برای جوانی نشانه ناامیدی در آرزوهاست .

تعبیر خواب پل در حال سقوط

اگر در خواب دیدید که پلی در حال سقوط است تعبیرش این است که در زندگی ریسک پذیر نیستید و این باعث می شود که به همین دلیل ضرر خواهید کرد.

خواب پل بزرگ

اگر در خواب پلی بلند و بزرگی را ببینید معنی آن این است که یک مانع بزرگ در مقابل شما وجود دارد که به همین دلیل ی ترسید و استرس دارید. باید در مقابل سختی ها ایستادگی کنید بدون ترس پیش بروید. اگر پل بسیار بلند تر از حد معمول باشد اهدافی دارید که هرگز به آنها نمی رسید.

پریدن از روی پل

خواب پریدن از روی پل به این معنی است که از شکست خوردن می ترسید زیرا شک دارید که موفق می شوید یا نه.

سوختن پل

تعبیر خواب سوختن پل این است که به گذشته توجهی نمی کنید و به سمت موفقیت های پیش رو در حرکتید.

تعبیر دیدن  پل سنگی و پل شناور و پل یخی و پل شیشه ای

خواب پل سنگی نسانه این است که در زندگی ثابت قدم هستید.

پل شناور در خواب نشان دهنده تزلزل و ترس شما در رسیدن به موفقیت است.

خواب پل یخی نشان می دهد که برای رسیدن به هدف باید احساساتتان را زیر پا بگذارید. زیرا احساسات باعث شکست و سقوط شما خواهد شد.

خواب پل شیشه ای نشانه شکاف و فاصله عاطفی بین شما و خانواده شماست. باید در این حالت مراقب باشید و سوء تفاهم ها را برطرف کنید.

نظرات