تعبیر خواب غسل و شستن بدن در خواب

0

تعبیر خواب غسل و شستن بدن در خواب

تعبیر خواب غسل و شستن بدن و غسل کردن و غسل دادن در حالت های مختلف توسط خود شخص و یا مرده و دیگران را در این بخش از تعبیر خواب حرف تازه برای علاقه مندان به این گونه مطالب از دیدگاه تعبیرگران مشهور خواب بیان کردیم.

غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می رود. غسل کردن به معنی شستن تمام بدن است و غسل دادن به معنی شستن کل بدن دیگری

بطور کلی شستن اگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و مطهر شدن باشد در خواب های ما خوب است و تعبیر بد ندارد چه خودمان را بشوییم و چه دیگران را.

تعبیر خواب غسل

تعبیر خواب غسل و شستن بدن از دیدگاه ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید: دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه.

اگر این خواب را یک زندانی ببیند، آزاد و خلاص گردد.

اگر وام دار و بدهکار ببیند، وامش را ادا و بدهیش صاف گردد،

اگر بیمار ببیند، بزودی شفا یابد.

اگر بیند که به آب گرم غسل کرد و بعد از آن دست و روی خود را شست، نشانه کار نیکی بکند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

شستشوی خود: فردی نا لایق را ترک کردن
خود را در آبی تمیز شستن: خوش یمن
خود را در آب کثیف شستن: بیماری

تعبیر خواب غسل و شستن بدن از دیدگاه اراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن غسل کردن، دلیل بر پاکی دین بود و هر زیاده و نقصان که در شستن جنابت بیند، دلیل بر پاکی دین او است.

تعبیر خواب شستن بدن

کرمانی میگوید: دیدن شستن بدن در آب سرد بر چهار وجه بود.

توبه
عافیت
خلاص شدن از زندان
ایمنی از ترس

تعبیر خواب غسل با آب گرم

ابراهیم کرمانی گوید: شستن خود را با آب گرم دلیل است بر اندوه و بیماری

تعبیر خواب غسل کردن از دیدگاه جابر مغربی

جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند که خود را از جنابت بشست، دلیل است که کارش تمام شود.

تعبیر خواب غسل و شستن بدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می‌رود. غسل کردن به معنی خود شویی است و غسل دادن به معنی شستن دیگری.
اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می‌کنیم از غم و اندوه می‌رهیم و از گرفتاری‌های دست و پاگیر نجات می‌یابیم. مثلاً در آب رودخانه، استخر، یا دریا و دریاچه که درون آن‌ها بتوانیم غوطه بخوریم و غوص کنیم.

این خواب را اگر متهمی ببیند از او رفع اتهام می‌شود و اگر محکومی ببیند اززندان خلاص می‌گردد و اگر بیماری ببیند از بیماری شفا می‌یابد

مطیعی میگوید که غسل کردن چند جنبه تعبیری دارد :

نیت

غسل در صورتی است که نیت خود شویی باشد برای نظافت.

حرارت آب

همین طور آب باید سرد باشد چون تعبیر آب گرم فرق می‌کند.

مقدار آب

مقدار آب اگر اندک باشد و نتوانیم در آن غوطه بخوریم باز هم تعبیری دیگر پیدا می‌کند.

تعبیر خواب غسل

تعبیر خواب غسل دادن دیگران و شستن دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دیگری را می‌شویید خدمتی در جهت او انجام می‌دهید که موجب سکون و آرامش آن شخص می‌شود.

تعبیر خواب غسل میت

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ای و تو را غسل کرده‌اند، یـعـنـی دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود.

تعبیر خواب غسل جنابت

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر انجام غسل جنابت، پاکی دین و ایمان می‌باشد و هر کم و زیادی که در غسل ببینی، تعبیرش به پاکی دین و ایمان برمی‌گردد.
اگر ببینی در حمام غسل جنابت کردی و لباس پاکیزه پوشیدی و بیرون آمدی، یـعـنـی به درگاه خداوند توبه می‌کنی.

تعبیر دیدن غسل جنابت از دیدگاه دیگران

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی جنب می‌باشی، یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی شد

اگر ببینی به طور کامل غسل جنابت کرده‌ای و بعد هم لباس خودت را پوشیدی، یـعـنـی از آن کار خلاص می‌شوی و به پایان می‌رسد

اگر ببینی به طور کامل غسل نکرده‌ای، تعبیرش این است که آن کار به طور کامل انجام نمی‌شود.

تعبیر خواب غسل حیض

ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی ببیند زنش بعد از حیض غسل کرده و پاک شده است، یـعـنـی کارهای دینی و دنیایی برای آن مرد باز و برقرار می‌شود.
اگر ببینی با آب گرم غسل کردی و بعد از آن دست و صورت خودت را هم شستی، یـعـنـی دو مورد کار خوب و نیک انجام می‌دهی.
اگر ببینی در آب رود یا دریا غسل کرده‌ای، یـعـنـی دیندار و درستکار خواهی بود و غم و اندوه تو از بین می‌رود، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کند، یا چنانچه بدهکار هستی تعبیرش این است که بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا اگر بنده و «برده» هستی خلاص می‌شوی .

تعبیر غسل کردن زن حامله در خواب

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب غسل دادن می‌گوید:

اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود.

اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می کنیم از غم و اندوه می رهیم و از گرفتاری های دست و پاگیر, نجات می یابیم.

تعبیر غسل کردن با آب کم

اگر آب اندک و قلیل یا تیره و کدر باشد غم و گرفتاری است همین طور اگر آب گرم باشد، غسل به ترتیبی که گفتیم دارای تعبیر فوق نمی شود.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر در خواب ببینی جنب می‌باشی، یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی شد،

و اگر خواب ببینی به طور کامل غسل جنابت کرده‌ای و بعد هم لباس خودت را پوشیدی، یـعـنـی از آن کار خلاص می‌شوی و به پایان می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی به طور کامل غسل نکرده‌ای، به این معنا است که آن کار به طور کامل انجام نمی‌شود.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن غسل کردن از زحمت راحت باید

نظرات