تعبیر خواب نگین + تعبیر خواب گمشدن و یا شکستن نگین انگشتر چیست ؟

0

تعبیر خواب نگین + تعبیر خواب گمشدن و یا شکستن نگین انگشتر چیست ؟

تعبیر خواب نگین انگشتر را اعم از عقیق و فیروزه و تعبیر دیدن شکستن و یا گم شدن نگین انگشتر و یا دیدن هدیه دادن در خواب را در حالت های مختلف در سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب بزرگ و مشهور مانند ابن سیرین و جابر مغربی و دیگران بخوانید تا اگر چنین خوابی را دیدید معنی و مفهوم آنرا دریابید.
البته ما قبلا تعبیر خواب انگشتر را در سایت منتشر کردیم ، حال با جزئیات نگینهای آنرا بیان میکنیم.

تعبیر خواب نگین

تعبیر خواب نگین انگشتر

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می کند.
اگر در نگین خود از اسماء امامان حک کرده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگینداری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می کند.
اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است

جابر مغربی می گوید: اگر مردی ببیند که تاج نگیندار دارد، دلیل بر ولایت است و این خواب، زنان را دلیل بر شوهر است و مردم عامه را، دلیل جاه و بزرگی است.

تعبیر خواب گم کردن تاج انگشتر

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده است جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می‌شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند برکنار می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتری داری که دارای نگینهای مشابه می‌باشد یا کسی آن را به تو داده است، غلام زاده هستی
اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است از یکی از دو گناه خودت توبه می‌کنی.

تعبیر خواب شکستن نگین انگشتر

ابن سیرین: اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است،بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند
اگر فقط تنگین انگشترت شکست آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.
دیدن نگین در خواب، دلیل بر بزرگی است.
اگر ببیند که نگین او بشکست یا ضایع شد، دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن نگینهای عقیق سیاه در خواب، نشان‌دهنده‌ی مشکلات در زمینه‌ی کاری است.

نظرات