تعبیر خواب سقط جنین و افتادن بچه

0

تعبیر خواب سقط جنین و افتادن بچه

تعبیر خواب سقط جنین و بچه انداختن در خواب را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور و بزرگ بیان کردیم ، در ادامه با ما همراه باشید

قبل از این بخش ما تعبیر خواب باداری و بچه به دنیا اوردن را منتشر کردیم و حال در این قسمت بچه انداختن را بیان می کنیم.

تعبیر خواب سقط جنین

تعبیر خواب افتادن بچه

زایمان کردن و سقط کردن جنین و بارداری از جمله خواب هایی هستند بیشتر در خوابها دیده می شود و معانی گوناگونی برای هرکدام وجود دارد.

سقط جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟

سقط جنین در خواب نشانه رابطه عاطفی است که نابود شده یا از دست رفته است.
اگر خوابی که دیده اید با تجربه سقط جنین در عالم بیداری ارتباط داشته باشد بیانگر این است که احساس و عواطف شما این تجربه را در بردارند و
همچنین دیدن این خواب می تواند نشانه احساس گناه و احساس ترس از لطمه های احتمالی به نازایی و بارداری در آینده و احساس های منفی در مورد از دست رفتن نوزاد باشد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب حاملگی

تعبیر دیدن سقط جنین در خواب

ابراهیم کرمانی :اگر فردی در خواب ببیند که بچه اش را سقط می کند بیانگر این است که از اندوه و غم نجات پیدا می کند و اگر بیننده خواب بیمار باشد شفا پیدا می کند.

هانس کورت: اگر زنی در خواب مشاهده کند که جنین خودش را سقط می کند بیانگر این است که اگر مراقب نباشد دست به کار بد و نادرستی خواهد زد.

لیلا برایت: سقط کردن جنین در عالم خواب بیانگر این می باشد که موضوعی باعث ناامیدی و یاس بیننده خواب می شود.

تعبیر خواب سقط جنین از محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که بچه سقط شده می خورد نشانه این است که رنج و بیماری تن نصیب وی می شود.

تعبیر خواب افتادن بچه از امام صادق

امام می فرماید:بچه سقط شده در خواب  بر ۵ وجه زیر است :

غم
خصومت
بیماری
حاجت
ناسازگاری با عیال و اهل

تعبیر خواب سقط جنین

تعبیر خواب انداختن بچه از دیدگاه معبرین غربی

اگر فردی باردار باشد و در خواب ببیند که جنین او سقط شده است تعبیر خواب وی بیانگر این نیست که نوزادش نیز سقط می شود و دیدن این خواب در دوران بارداری اغلب از نگرانی و ترس بیننده خواب در مورد زایمان نشات می گیرد.
دیدن سقط جنین در عالم خواب دارای نشانه های ناگوار و منفی برای بیننده خواب نیست و ممکن است این خواب بیانگر این باشد که خواب بیننده موقعیت مناسبی را از دست می دهد و با از دست دادن آن، موقعیت های بهتری را پیش رو خواهد داشت.

تعبیر خواب سقط جنین دختر مجرد

منوچهر مطیعی تهرانی نوشته است تعبیر خواب سقط جنین کردن ( از بین بردن) برای دختری که مجرد است به نشانه ی پرش کردن رها شدن و یا نجات یافتن از ظلم غم رنج و افکار پریشان می باشد
در واقع این رویا در اکثر موراد فقط برای زنان پیش آمد میکند و بعید است مرد یا پسری روزی چنین خوابی را تجربه کند ایشان اضافه کرده اند
اگر دختران بی شوهر خواب ببینند جنین آن ها را به زور دیگران و یا به در خواست کسانی سقط میکنند و خودش راضی نباشد به هیچ وجه خوب نیست زیرا شئامت دارد و بهتر می باشد فوری صدقه ای پرداخت نماید
حضرت امام جعفر صادق می فرماید دیدن جنین در هر حالت و در هر زمانی برای پسران و مردان خوب نیست و به علامت رسوا شدن بی ابرویی بی عزت شدن از بین رفتن مقام منزلت شرمساری و گناه می باشد

نظرات