تفریحات

تعبیر خواب عینک و دیدن انواع عینک در خواب در چه تعبیری دارد؟

0

تعبیر خواب عینک و دیدن انواع عینک در خواب در چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عینک و دیدن انواع عینک اعم از آفتابی و عینک دودی و طبی و یا دیدن عینک شکسته و عینکی شدن را در این بخش از سایت حرف تازه برای علاقه مندان به این تعبیر خواب ها از دیدگاه معبران مختلف و مشهور بیان می کنیم

دیدن عینک در خواب در چه تعبیری دارد؟

زدن عینک در خواب اگر در واقعیت عینکی نیستید روشنی بخش دل است و دلتان روشن می شود، ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد.

اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده اید مشکلی برای شما پیش می آید و دیدن شکستن عینکتان در خواب یعنی ضرر می بینید و گرفتار سختی و تنگی می شوید.

تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب عینک آفتابی

اگر در خواب ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی نباشد چیزی در شما اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد. اگر در خواب ببینید که عینک آفتابی زده اید رازی دارید که می کوشید پنهان نگه دارید.

اگر خواب ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می کند. اگر در خواب ببینید که دیگری عنیک آفتابی زده سئوالی برایتان مطرح می شود.

آنلی بیتون

دیدن عینک در خواب ، علامت آن است که بیگانگان تغییراتی در زندگی و کار شما می دهند, که باعث نگرانی شما خواهد شد .

دیدن عینکی شکسته در خواب ، علامت آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و نادرست خواهید کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی

اگر فردی در خواب ببیند که همسرش عینک زده است و در عالم بیداری وی عینکی نباشد نشانه این است که همسر بیننده خواب در وی ناراحتی و اعجابی را برانگیخته است که شهامت پرسیدنش را ندارد.
اگر فردی در خواب ببیند که عینکی دارد و آن را گم کرده است مشکلی برای وی پیش می آید.
گر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده‌اید مشکلی برای شما پیش می‌آید و اگر ببینید که عینک شما شکسته است زبان می‌بینید و گرفتار سختی و تنگی می‌شوید.
اگر فردی در خواب ببیند که عینک آفتابی زده است بیانگر این می باشد که بیننده رویا رازی دارد که می کوشد آن را پنهان نگه دارد.
اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که فرد دیگری عینک آفتابی زده است سوالی برای وی مطرح می شود.

تعبیر خواب عینک

معبرین غربی

اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که عینک زده است نشانه این می باشد که بیننده رویا در حال فریب دادن خود در مورد برخی از مسائل می باشد.

اگر فردی که در عالم بیداری عینکی نیست در خواب ببیند از عینک استفاده می کند به صورتی که عینک باعث کاهش دید وی شده است نشانه این می باشد که بیننده رویا گرفتار گمراهی می شود و اگر زدن عینک باعث شود که دید وی بهتر شود بیانگر هدایت یافتگی بیننده خواب است.

لیلا برایت :اگر فردی در خواب ببیند که عینک بر چشم دارد نشانه این است که وی دچار بدشانسی می شود.

تعبیر خواب عینک شکسته گم کردن عینک

تونی کریسپ: توانایی دیدن، فهمیدن و یا ناتوانی در این کارها، راهی برای پنهان کردن خود مانند شخصی که خود را پشت عینک آفتابی‌اش پنهان می‌کند. عبارت‌هایی مانند دوربینی و نزدیک بینی به درک تصویر عینک در رویا کمک می‌کند.
عینک آفتابی: حفاظت از خود یا پنهان شدن.

معبرین غربی: دیدن گم شدن عینک و یا عینک شکسته در خواب نشانه عدم توانایی در قضاوت مشکلاتی که در اطراف شما رخ داده است.
آنلی بیتون: دیدن عینکی شکسته در خواب، نشانه آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و ناپسند خواهید کرد.

نظرات