تفریحات

تعبیر دیدن خانه و بنا و ساختمان در خواب چیست؟

1

تعبیر دیدن خانه و بنا و ساختمان در خواب چیست؟

تعبیر خواب خانه در انواع بزرگ و کوچک و مجلل و فرسوده در حالت های مختلف را در این بخش از سایت حرف تازه برای علاقه مندان منتشر کردیم تا اگر چنین خوابهایی با این مضمون دیدید معنی و مفهوم آنرا را دریابید.

تعبیر خواب خانه از نظر امام جعفر صادق (ع)

مرد را زن و زن را شوهر
توانگری
ایمنی
عیش خوش
مال
ولایت
عزت
امانت

تعبیر خواب خانه و بنا و ساختمان

دیدن خانه جدید که متعلق به شخص بیننده خواب باشد، به معنای آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و به خوشبختی و رفاه خواهد رسید. در صورتی که شخص متاهلی این خواب را ببیند، بیانگر داشتن زندگی خوب و مرفه است؛ به طور کلی ورود به خانه نو نماد ازدواج است.

تعبیر خواب خانه

اگر شخصی در خواب ببیند، در خانه ای تک و تنها و بدون وسایل زندگی می کند، نشانه نزدیک شدن به پایان رسیدن عمر وی می باشد.

دیدن خانه ای محقر و فقیرانه که آن خانه متعلق به بیننده خواب می باشد، به معنای آن است که زندگی برای وی تنگ گردد و درآمدش کاهش یابد.

دیدن خانه ای با اتاق های آشفته و خراب، یعنی آن که زندگی وی دچار ویرانی و خرابی شده و گرفتار غم و زیان خواهد شد.

دیدن خانه ای با درب آهنی در خواب

دیدن خانه ای با درب آهنی، بیانگر آن است که زندگی قابل دوامی داشته و ثروتمند می شوید، در صورتی که درب خانه نقره ای باشد، یعنی اینکه بیننده خواب گناهکار باشد و باید توبه کند، همچنین اگر کسی خواب ببیند که درب نویی به خانه اش وصل کردند، به نشانه آن است که شغل و کار جدید پیدا خواهد کرد.

اگر شخصی خواب ببیند که درب خانه اش را کند و دور انداخت، در صورتی که کهنه و شکسته بود و به جای آن درب جدید و نویی گذاشت، یعنی اینکه از غم و اندوه نجات پیدا خواهد کرد و به مال و نعمت می رسد.

اگر بیننده خواب ببیند، کسی درب خانه وی را می کند، به معنای آن است که از آن شخص خصومت خواهد دید و در صورتی که ببیند درب خانه اش بزرگتر شده، یعنی به مقام وی افزوده می شود.

اگر کسی خواب ببیند، درب یک خانه قدیمی را می کند، یعنی اینکه در خیرات به رویش گشوده می شود. در صورتی که درب خانه اش را کوچک ببیند، به طوری که به زحمت می تواند وارد سرای آن شود، یعنی اینکه به تنگدستی دچار خواهد شد.

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه از دیدگاه ابن سیرین

دیدن خانه مفرد در خواب به معنای زن است و اگر ببینید که خانه یا ستون های آن از جای برداشته شد، بیانگر آن است که زن با مروتی ازدواج خواهد کرد و به زودی زنش آبستن خواهد شد.

اگر کسی خواب ببیند، وارد خانه ای نو شد، یعنی اینکه با زنی توانگر ازدواج خواهد کرد.

اگر ببیند که خانه ای مفرد به کنج اندوه بود، در حالی که نمی دانست خانه چه کسی می باشد، به معنای آن است که از دنیا رحلت کند
در صورتی که ببیند، درب خانه باز بود و آن را قفل نکرده و آن خانه به خانه دیگری راه داشت، یعنی اینکه از غم و اندوه رهایی می یابد.
اگر فرد بیماری این خواب را ببیند، شفا پیدا کند و اگر خواب ببیند که درب خانه اش را شکست، یعنی اینکه از کسی به وی مالی می رسد.

تعبیر دیدن درب شکسته و سوخته خانه در خواب

اگر کسی خواب ببیند که درب خانه شکست و یا سوخت، به معنای آن است که برای صاحب خانه مصیبت اتفاق خواهد افتاد، در صورتی که ببیند، زمین خانه ی وی بزرگ و فراخ شد، یعنی اینکه به مقدار فراخی، در دنیا روزی به او رسد و در صورتی که برخلاف این خواب ببیند، یعنی اینکه روزی وی تنگ گردد.

اگر صاحب خواب ببیند سرای وی را می کندند، به معنای آن است که راه صلاح را بر خود ببندد و نماز و عبادت وی کم شود، در صورتی که ببیند، سرای کهن را می کند، در خیرات بر او گشاده گردد و خرم شود.

ابراهیم کرمانی : اگر کسی خواب ببیند که خانه ای بر روی او افتاد، دلالت بر آن دارد که مال بسیاری به وی رسد. اگر ببیند خانه بزرگ و فراخ گردید و از آن قبلی بزرگتر شد، یعنی مال و نعمت بسیار به او می رسد. در صورتی که ببیند درب خانه اش آهنین بود، به نشانه آن است که توانگر شود.

اگر کسی خواب ببیند، درب خانه اش سیمین است، بیانگر آن است که باید از گناه و معصیت توبه کند، در صورتی که توانگر باشد، یعنی اینکه نعمتش افزایش یابد. در صورتی که ببیند، در اطراف خانه وی هیچ خانه ای نبود، یعنی اینکه حال وی تباه شود.

تعبیر دیدن خانه غریبه در خواب

حضرت دانیال : اگر کسی در خواب وارد سرای و ساختمانی غریبه شد که کسی وی را نمیشناخت و در آنجا مرده ها را دید، به معنای آن است که آنجا سرای آخرت است و زمان اجل وی فرا رسیده است.
در صورتی که ببیند، وارد آنجا شد و بیرون آمد، دلالت بر آن دارد که بیمار شده و تا نزدیک مرگ پیش رود، اما شفا یابد. اگر وارد سرای آخرت شد که بنیاد آن از گل بود، یعنی آن که به روزی حلال دست پیدا کند.

تعبیر دیدن ساختمان خشتی و گچی

اگر کسی در خواب ببیند، بنای خانه اش از خشت پخته و گچ بود، یعنی اینکه جوینده مال حرام است، در صورتی که ببیند از آن بیرون آمد، به معنای آن است که از حرام توبه کند و اگر ببیند در خانه ای بزرگ و فراخ بود، یعنی آن که روزی بر وی فراخ گردد، همچنین اگر خانه کوچک و تنگی ببیند، معنای آن بر عکس باشد.

جابر مغربی :اگر کسی خواب ببیند که در خانه ای بزرگ، پاکیزه و نو داخل شده و متوجه شود که آن سرای متعلق به وی می باشد، یعنی آن که روزی وی فراخ و گسترده شود و نیز بر عزت و جاه او افزوده شود، همچنین زن خوب روی نصیبش شده، توانگر شده و ولایت یابد. در صورتی که صاحب این خواب زن باشد، شوهرش توانگر خواهد شد

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن خانه و بنا و ساختمان در خواب چیست؟

  1. مانی گفت:

    سلام من درخواب دیدم که وارد خونه نیمه کاره شدم که خانواده خودم و برادرم همراه من بودن وبعد ازمدتی تصمیم گرفتم که بفروشمش تعبیرش چیست

نظرات