تعبیر خواب رنگ کردن مو + تعبیر خواب موی رنگ شده

0

تعبیر خواب رنگ کردن مو + تعبیر خواب موی رنگ شده

تعبیر خواب رنگ کردن مو و موهای رنگ شده را در این بخش از سایت حرف تازه با جزئیات و از دیدگاه های تعبیرکنندگان مشهور خواب مشاهد کنید و با ما در ادامه همراه باشید.

رنگ کردن مو و موهای رنگ شده بطور کلی شده در خواب نشانی از تغییر در رفتار و نگرش فرد بیننده خواب در بیداری است. موهای مشکی در خواب نمادی از سرپوش گذاشتن بر کارهاست.

تعبیر خواب رنگ کردن مو

مو در خواب نشانه افکار و یا تصوراتی است که فرد از خود در زندگی بیداری و واقعی روزمره دارد. نگرش‌ها و رفتارهای فرد معمولا به صورت تغییراتی ظاهری در مو نمایان می‌شوند. رنگ کردن مو، دیدن موی رنگ شده و یا موهای رنگی از جمله خواب‌هایی هستند که نشانه‌ها و هشدارهایی را به فرد بیننده خواب می‌دهند.چ

تعبیر خواب موی رنگ شده

ابن سیرین می‌گوید اگر در خواب ببینی خضاب بر مو به خوبی گرفته است، تعبیرش این است که حال و روز تو برای دیگران پوشیده و مخفی می‌ماند و یا حضرت امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر دیدن حنا بستن در خواب

آرایش و آراستن فامیل
پوشاندن خانواده
غم و اندوه

تعبیر خواب رنگ کردن مو

تعبیرخواب رنگ کردن مو و موهای رنگ شده

آنلی بیتون:اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.

لوک اویتنهاو:رنگ کردن مو : دورویی
همانطور که مشخص است نوع رنگ مو می‌تواند در تفسیر رویای دیده شده تاثیر گذار باشد برخی معبرین دیدن موهای طلایی را نمادی از ظاهر خوشایند و درخشان می‌دانند. در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
موهایتان را طلایی میکنید : از کارهایتان پشیمان خواهید شد
موهاینان را سیاه میکنید : یک راز کشف میشود .
موهاینان را حنایی میکنید : یک دوست را از دست میدهید .
موهایتان را بلوطی میکنید : موفقیت شما به تاخیر می افتد
دکلره کردن: درآمد بسیار خوبی خواهید داشت .

تعبیر خواب رنگ کردن مو بلوند

معبرین غربی گویند:
اگر در رویا زنی را با موهای بلوند مشاهده کردید و یا خود موهای بلوندی داشتید در صورتی که در بیداری موهای شما چنین رنگی نیست به این معناست که شما دوست بسیار خوبی برای اطرافیانتان خواهید بود.
موهای مشکی یا خرمایی در خواب نمادی از وفاداری هستند.
قرمز شدن مو معمولا نشانه‌ای از وقوع تغییراتی در زندگیتان است و موهای مجعد هشداری است به شما که فردی قصد فریب دادنتان را دارد.

تعبیر خواب موی مشکی

کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن کسی با موهای مشکی یا پرکلاغی به کسی اشاره دارد که مرموز است. اگر شما خواب ببینید که موهای مشکی دارید یا موهاتان را مشکی می کنید، بیانگر این است که احساس بسته شدن می کنید. شما تلاش می کنید که احساسات حقیقی تان را سرپوش گذارید.

مطیعی تهرانی می‌گوید:اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ های غیر معمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می کند که مقروض و بدهکار می شود.

نظرات