تعبیر دیدن فرش در خواب

0

تعبیر دیدن فرش در خواب

تعبیر خواب فرش و دیدن شستن فرش در خواب و خریدن فرش و جاور کردن را در این بخش در انواع فرش کهنه و دستباف و یا بافتن فرش و قالی در خواب را در سایت حرف تازه مشاهده کنید و بعد از دیدن این خواب به حکمت و معنی آن پی ببرید.

تعبیر خواب فرش از دیدگاه معبرین اسلامی و تعبیرگران اسلامی نشانه ایمان و عزت و بزرگی و دین می باشد

تعبیر دیدن فرش در خواب چیست؟

دیدن فرش به این معناست که به حقیقت های زندگی بیننده خواب اشاره دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که فرشی را به کمک شامپو یا آب و هر نوع ماده شوینده دیگر می شوید نشانه این است که وی در شغل خود پایداری و استحکامی را ایجاد می کند.
جارو یا گردگیری کردن فرش در خواب بیانگر این است که فقط به احساسات و درخواست ها و نیازهای سطحی کارمندان یا افراده خانواده خود اهمیت زیادی می دهد و وی با این طرز فکر کوته بینانه هیچ سودی را نمی تواند به دیگران یا خودش برساند بنابراین بهتر است اطرافیان خود را درک نماید.
تعبیر خواب شستن و تمیز کردن فرش بیانگر افکار غلط و نابجای بیننده رویا می باشد که در برخورد و ارتباط با افراد گروه تاثیرگذار می باشد و مانع ایجاد رابطه ای سالم می شود.

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش از منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب فرش بیانگر آبرو و حیثیت و اعتبار بیننده رویا می باشد.
اگر فردی در خواب اتاق های فرش شده و بزرگی را ببیند بیانگر این است که آبرو و اعتبار و حیثیت بیننده رویا در نزد افراد دیگر تامین می باشد و علاوه بر این می گوید که مردم در مورد وی قضاوت های خوبی را می کنند و براش احترام زیادی قائل می باشند.
اگر فردی در خواب ببیند که مکانی از اتاق یا خانه وی به صورتی فرش شده است که قسمتی از زمین دیده می شود بیانگر موقعیتی متزلزل می باشد.

تعبیر خواب زیلو

اگر ببیند که اتاقی را با کمک زیلو فرش کرده و روی زیلو نیز قالی گران قیمتی را پهن کرده است بیانگر این می باشد که بصورتش را با سیلی سرخ نگه داشته و موقعیت وی خوب نیست ولی او ظاهرش را حفظ می کند.
اگر ببیند که روی فرشی گرانبها را به کمک حصیر پوشانده نشانه موقعیت خوبی دارد ولی ظاهر وی به گونه ای است که مردم اعتباری به او نمی دهند.
فروش فرش و یا قالی بیانگر این است به فردی که فرش را می خرد نیاز پیدا خواهد کرد و اگر فردی در خواب ببیند که فرشی را می خرد نشانه این است که سود می برد مخصوصا اگر فرش خوش نقش و رنگ و از پشم باشد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بالش

تعبیر دیدن فرش از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب فرش بیانگر دین و ایمان است.
اگر فردی در خواب ببیند که فرشی برای وی پهن شده است و متعلق به او است بیانگر این است که به اندازه آن عمر طولانی همراه با معیشت خوش بدست می آورد.
اگر ببیند که فرشی در جایی ناشناس پهن شده است و بیننده رویا نمی داند که آن فرش جای چه کسی می باشد بیانگر این است که حال و روز وی دگرگون می شود و در غربت نیز می میرد.
اگر ببیند که فرش فروخته ای را به کسی بخشیده نشانه این است که دچار خطر می شود.

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب قالی از حضرت دانیال

دیدن پهن کردن فرش در خواب نشانه این است که عمر وی طولانی می شود و هر چقدر فرش بزرگتر باشد تعبیر آن بهتر می باشد.

تعبیر دیدن فرش از ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که پادشاه فرشی را پهن کرده بیانگر این است که مال دنیا برای وی گسترده خواهد و عمرش طولانی می شود.

تعبیر خواب فرش از جابر مغربی

دیدن فرش قرمز نشانه عشرت برای بیننده رویا می باشد.
تعبیر دیدن فرش سیاه و کبود بیانگر اندوه و غم برای بیننده خواب است.
تعبیر دیدن فرش زرد نشانه بیماری برای بیننده است.
اگر فردی در خواب فرش سفید ببیند نشانه روزی حلال برای بیننده می باشد.
دیدن فرش سوخته خانه وی نشانه این می باشد که درهای رزق و روزی به روی بیننده بسته می شود و حال و روز وی بد می گردد.
اگر فردی در خواب فرش پاره و کهنه ببیند نشانه این است که زندگی برای بیننده سخت می شود.
دیدن فرش تمیز و بزرگ و نو نشانه این می باشد که نعمت و مال بیننده زیاد می شود.

امام جعفر صادق :تعبیر دیدن فرش در عالم رویا از دیدگاه امام جعفر صادق بر ۶ وجه زیر می باشد :

مقام و عزت و جاه
والایی و بزرگی
مرتبه و رتبه
عمر طولانی
مال
تحسین و تعریف و ستایش به اندازه بزرگی فرش

نظرات