تعبیر دیدن ریش در خواب چیست؟

0

تعبیر دیدن ریش در خواب چیست؟

تعبیر خواب ریش و دیدن درآوردن انواع ریش در خواب را در این بخش از سایت حرف تازه برای علاقه مندان به این بحث ها و مطالب از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور بیان کردیم.

بطور کلی ریش نشانه عزت و آبروی مرد می باشد و دیدن ریش غیر طبیعی در خواب خوب نیست
ما قبل از این تعبیر خواب مرد غریبه و ناشناس و تعبیر خواب چهره را منتشر کردیم و حال برای بیان بیشتر تعبیر این خواب با ما همراه باشید

تعبیر خواب ریش

تعبیر دیدن ریش درآوردن در خواب

ریش زینت چهره مردان است و برای آنها نشانه عزت و بزرگی است
وبن سیرین دیدن ریش در خواب را نشانه آرایش مردان و کدخدائی آنها می داند و نیز نقل است که خداوند را فرشته ای است که تسبیح وی این می باشد : پاک و منزه است خدایی که مردان را به ریش ها و زنان را به گیسوها بیاراست.

تعبیر خواب ریشهای رنگی

ابراهیم کرمانی دیدن ریش سفید را نشانه غمگین شدن می داند، ضمن اینکه صبر و بردباری بیننده خواب نیز افزایش می یابد.

همچنین دیدن ریش سرخ و سیاه به معنای این است که صاحب خواب به شغل کدخدائی دست یابد.

لوک اویتنهاو دیدن ریش خاکستری در خواب را نشانه تمسخر و استهزا و ریش قرمز را به معنای شرمساری می داند.

دیدن ریشی به رنگ حنائی در خواب بیانگر این است که موضوعاتی باعث وسوسه‌ی شما خواهد شد .
دیدن ریشی به رنگ سفید در خواب نشانگر این است که سعادت و نیکبختی عظیمی در انتظار شما می باشد .
دیدن ریشی جو گندمی در خواب به معنی این است که دیگران پشت سرتان صحبت های بیهوده خواهند کرد که باعث رنجش خاطرتان می شود .
اگر زنی متاهل در خواب ببیند که ریش در آورده از همسرش جدا خواهد شد ،
اگر این خواب را دختری جوان ببیند علامت ازدواج می باشد و چنانچه زنی حامله این خواب را ببیند بیانگر این است که جنینش را سقط خواهد نمود ،
درصورتی که زنی بیوه این خواب را ببیند ثروتش را از دست خواهد داد .

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن ابرو در خواب

تعبیر خواب ریش از دیدگاه امام صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع)، دیدن ریش در خواب را بر ده وجه می داند :
پیروی و تابع شدن
عزت و جاه و مقام
مرتبه
هیبت
قدر و منزلت
نیکویی
ازدواج
مال
فرزند
گرامی شدن

تعبیر دیدن ریش در خواب از منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب ریش از دیدگاه مطیعی تهرانی نیکو است، به شرطی که معمول و به اندازه باشد؛ دیدن ریش در خواب، در حالت کلی به معنای حرمت، عزت و آبروی مرد تعبیر می شود.

تعبیر خواب ریش

تعبیر ریش از آنلی بیتون

اگر کسی خواب ریش را ببیند، نشانه آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهد پرداخت و برای پیشی گرفتن از وی تلاش های زیادی خواهد کرد و در این راه نیز مقدار زیادی پول از دست خواهد داد

تعبیر خواب ریش بلند

تعبیر ریش بلند از دیدگاه تعبیر کنندگان مختلف
محمد ابن سیرین می گوید؛ اگر کسی در خواب ببیند که دارای ریش های بلند و به اندازه می باشد، به این معنا است که کار و کدخدایی وی ساخته شود، اما در صورتی که درازی ریش به اندازه ای باشد که از ناف وی نیز گذشته باشد، به معنای غم و اندوه می باشد.

تعبیر دیدن خواب کشیدن ریش روی زمین

اگر کسی ببیند که ریش خود را بر روی زمین می کشید، نشانه آن است که اجلش نزدیک می باشد.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب ریش می گوید؛ دیدن ریش دراز، چنانچه تا زیر ناف برسد، دلالت بر درویشی و وام دار شدن بیننده خواب دارد، ضمن اینکه به وی غم و اندوه خواهد رسید. به عقیده برخی معبران دیگر، دیدن ریش بلند، البته نه تا اندازه ای که تا ناف رسد، نشانه مال می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید، اگر بیننده خواب ریش را در وضعی غیر طبیعی ببیند، مثلا اینکه یک طرف آن کوتاه و یا به صورت دالبر قیچی شده باشد، دارای تعبیر خوبی نمی داند.
همچنین لوک اویتنهاو نیز تعبیر خواب برای ریش را خوب نمی داند و آن را به معنای ناراحتی تفسیر کرده است.راوردن

تعبیر خواب اصلاح صورت

تعبیر خواب از دیدگاه حضرت دانیال، در صورتی که ریش کوتاه و کوچک بود، به معنای این است که وام وی ادا شود و اگر غمگین بود، غمش برطرف شود. اما چنانچه خواب ببیند که ریش وی تراشیده شده است، دلالت بر ذلیل شدن وی در زندگی می باشد.

اگر در خواب ببیند که ریش او بر روی زمین افتاده بود، دلالت بر هلاک شدنش دارد، در صورتی که ریش صاحب خواب کنده شده باشد، به معنای اینکه احترامش از بین برود و حقیر و خوار گردد.

اگر در خواب ببینید که شخصی سر و ریش شما را می تراشد، به معنای آن است که حرمت و آبروی صاحب خواب از دست می رود.

در صورتی که خواب ببینید، موی سفید از ریش خود می کنید، یعنی اینکه با سنت پیامبر اسلام مخالفت می کنید.

اسماعیل اشعث، تراشیدن تمام ریش در خواب را دلالت بر نقصان و از بین رفتن حرمت و جاه وی می داند.

ابن سیرین در مورد تفسیر رویای ریش عقیده دارد، اگر همه ریش را بریده باشد، دلیل بر زیان مال و از بین رفتن حرمت می باشد. همچنین اگر کسی خواب ببیند که کوسه است، به معنای آن است که حرمت و مالش کم شود.
لوک اویتنهاو نیز تعبیر ریش تراشیده شده را خوب نمی داند و آن را نشانه ضر و زیان بیننده خواب تفسیر می کند.

تعبیر خواب ریش درآوردن صورت زن

اسماعیل اشعث می گوید، اگر زنی خواب ببیند که ریش دارد به معنای آن است که غمگین و مستمند شود و نیز کاری انجام دهد که موجب رسوایی وی شود.
همچنین اگر مردی خواب ببیند که زن وی دارای ریش است، نشانه آن است که همسر او هیچوقت بچه دار نشود و اگر صاحب فرزند بود، به معنای آن است که بزرگ و محتشم قوم خویش شود.
لوک اویتنهاو تعبیر خواب ریش برای دختر مجرد را نشانه ازدواج و برای زن متاهل به معنای به دنیا آوردن فرزند پسر می داند.
آنلی بیتون دیدن ریش در خواب برای زن را نشانه معاشرت بیهوده و نیز بیماری طولانی معرفی می کند.

تعبیر خواب بچه ریش دار

اسماعیل اشعث :اگر کودکی نابالغ در خواب ببیند که ریش دارد، تعبیر آن، غم و اندوه برای وی باشد.
اگر ببیند که شخصی ریش وی را گرفت و می کشید، به معنای آن است که کسی مالش را به ارث خودش بگیرد و بخورد.

ابراهیم کرمانی دیدن ریش سیاه در خواب را نشانه کدخدایی و ریش سفید را دلیل بر بردباری می داند.
تعبیر خواب از دیدگاه دانیال نبی، در صورتی ریش خود را کوتاه ببیند، به معنای آن است که غم صاحب خواب برطرف خواهد شد.

نظرات