تفریحات

تعبیر خواب چادر چیست؟

0

تعبیر خواب چادر چیست؟

تعبیر خواب چادر و سر کردن زنان متاهل و دختر جوان و زن بیوه و خریدن چادر مشکی و تعبیر خواب باد بردن چادر و یا مردی چادر سر کند را در این بخش از حرف تازه از دیدگاه تعبیر خوابهای مختلف از بزرگان را مشاهده کتید.

تعبیر کلی این خواب برای هر بیننده خوابی چون زن متاهل و دختر جوان و زن بیوه نشان دهنده عزت و بزرگی می باشد.
تعبیر چادر پوشیدن این است که کاری می کند که در ان خیر و شر است و آن کار مکروه است

تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر سر کردن مرد

اگر مردی ببیند که چادر دارد، رازی را از دیگران پنهان می کند.
اگر کسی ببیند برای زنی چادر خریده، نیز تعبیرش مانند آنچه در بالا گفته شد، بخت یا عفاف است و اگر ببیند برای مردی چادر خریده، رازی را با او در میان می گذارد که می خواهد او آن راز را به کسی نگوید.

تعبیر دیدن چادر پاره در خواب

اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد.
دیدن چادر در شب و در خواب نشان دهنده این است که یا زن میگیرد و یا ازدواج میکند.
در کل تعبیر داشتن چادر شب، زن گرفتن یا ازدواج است.
به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند.
کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می‌گردد.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن لباس در خواب

دیدن چادر هدیه دادن و یا گرفتن در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می‌دهد آن چادر رازی است که می‌خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند.

اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید.
چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.

تعبیر خواب چادر امام صادق (ع)

امام می فرماید: چادر درخواب بر سه وجه است:
قدر و منزلت و جاه
مرد را زن و زن را شوهر
بزرگ و فرمانروای خانه.

تعبیر خواب چادر محمد ابن سیرین

ابن سیرین می گوید :دیدن چادر در خواب، ستر و پوشش برای زن است. اگر مردی ببیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است.
لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسی ببیند چادر را پاره کرد یا چادرش بسوخت، دلیل که رازش فاش شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: چادر شب در خواب زن است، اگر ببیند چادر نو بخرید، دلیل که زن می گیرد و از او فرزند آید، اگر این خواب را زنی ببیند، دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی ببیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.

تعبیر چادر نو خریدن در خواب

چادر نو خریدن به معنی این است که کنیز بخرد و بچه دار شود و برای زن هم شوهر می شود

دیدن سوختن چادر در خواب چیست

تعبیر خواب سوختن چادر شب این است که شوهرش بمیرد یا او را طلاق دهد

نظرات