تفریحات

تعبیر خواب گردنبند و گلوبند و طوق

0

تعبیر خواب گردنبند و گلوبند و طوق

تعبیر خواب گردنبند گلوبند و طوق از جنس طلا و نقره و پارچه و یا بدل را در این بخش از سایت حرف تازه برای شما بیان می کنیم تا اگر در خواب این چنین مواردی را دیدید معنی و مفهوم آن را بدانید.

دیدن گردنبند در خواب یعنی رفتارها و خصوصیات اجتماعی شما را بیان میکند

تعبیر خواب گردنبند

تعبیر خواب گردنبند دیدن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین درباره گردنبند

اگر فردی در خواب ببیند که گردنبند مرواریدی دارد بیانگر این است که خداوند به وی علم قرآن عطا می کند و هر چقدر گردنبند گران تر باشد نشانه این است که علم و دانش بیشتری به بیننده خواب می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که از دهان وی گردنبندی از مروارید بیرون آمده بیانگر این می باشد که بیننده خواب سخن علم و حکمت می گوید.

ابراهیم کرمانی

دیدن گردنبند جواهر نشان بیانگر این می باشد که به جاه و منزلت می رسد و بهره مند و کامیاب می گردد.
اگر فردی در خواب ببیند که گردنبندی متناسبی در گردنش دارد بیانگر این می باشد که بیننده خواب شرافت و بزرگی بدست می آورد.
اگر فردی بیند که گردنبندهای زیادی دارد نشانه این می باشد که علم های مختلف را به اندازه کافی یاد می گیرد.

تعبیر خواب گردنبند در خواب از امام صادق

تعبیر خواب گردنبند دارای ۶ وجه زیر است :

فرمانروائی و حکومت
حج
دشمنی
امانت
معالجه
کنیزک

تعبیر معبران غربی از دیدن گردنبند در خواب

اگر فردی در خواب گردنبندی با رنگ های صورتی و قرمز و سفید مشاهده کند بیانگر علائم و نشانه های خوب برای خواب بیننده است.
گم کردن گردنبند بیانگر روی دادن تغییرات مثبت در زندگی خواب بیننده است.
اگر زنی در خواب گردنبند صورتی یا قرمز مشاهده کند در حال دیدن همسر آینده خود می باشد.
گردنبند آبی بیانگر این است که چیزی را در گذشته اندوخته یا نگهداری کرده است.

بستن گردن آبی به گردن بیانگر این است که بیننده خواب احساسات واقعی خود را نسبت به چیزی نادیده می گیرد.
اگر شخص دیگری در عالم رویا در حال بستن گردنبند باشد و شما متوجه آن شوید نباید به آن شخص در مورد گفتن اسرار خود اعتماد نمایید زیرا وی حسود است و به شما رشک می ورزد.
تعبیر خواب گردنبند نارنجی و بنفش بیانگر علامت ذهنی برای خواب بیننده است و نشانه این است می باشد که دانش زیادی را به دست می آورد و وی به زودی اخبار نسبتا خوبی را دریافت می کند.

تعبیر خواب گردنبند سبز

گردنبند سبز بیانگر این می باشد که پولی را بدست می آورد.
بستن گردنبند سبز بیانگر این می باشد که خواب بیننده دارای مشکلات مالی است یا با مشکلات مالی مواجه می شود.
اگر فردی در خواب گردنبند سبزی را بشکند بیانگر این است که وی کار بهتر یا پیشنهاد دریافتی پول بیشتری را بدست می آورد
همچنین دیدن این خواب نشانه شکستن چرخه منفی پول نیز می باشد.
تعبیر دیدن گردنبند سفید در خواب بیانگر پاکدامنی و نجابت خواب بیننده می باشد همچنین دیدن این خواب نشانه سلامتی و تندرستی و حاصل خیزی برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند و گردنبندش را می بیند بیانگر مراد ناکام وی است همچنین دیدن این خواب نشانه این می باشد که بیننده خواب عقلش را نگه می دارد.
افتادن گردنبند از گردن بیانگر این می باشد که خواب بیننده در زندگی خود به آرامش نیاز دارد.

تعبیر خواب گردنبند

تعبیر خواب گردنبند طلا و نقره و الماس

دیدن گردنبند طلا در خواب نشان دهنده نگرانی هایی است که وارد زندگی شما خواهد شد. شاید شما نگران نیت ها و مقاصد افرادی هستید که در زندگی تان حضور دارند.

تعبیر دیدن گردنبند نقره

دیدن گردنبند نقره در خواب نشان دهنده درگیری و کشمکش شما با دیگری است. این درگیری در نتیجه یک سوءتفاهم یا اختلاف عقیده بین شما و یکی از آشنایانتان رخ خواهد داد.

تعبیر خواب گلوبند مروارید

دیدن گردنبندی از مروارید در خواب نشان دهنده مشکلات زناشویی شما است.

شاید دیگر علایقی مشترک میان شما و همسرتان وجود ندارد و به این ترتیب فاصله ای بین شما دو نفر به وجود خواهد آمد.

تعبیر دیدن پیدا کردن گردنبند

پیدا کردن گردنبند از روی زمین بیانگر این می باشد که بیننده خواب تاثیر زیادی را روی اطرافیانش می گذارد.

تعبیر خواب گم کردن گردنبند

گم کردن گردنبند تعبیر خوابش خوب نیست و بیانگر به وجود آمدن مشکلاتی در زمینه عشق و رابطه بیننده خواب است.

تعبیر خواب گردنبندی گرانقیمت

دیدن گردنبندی گرانقیمت در خواب نشان دهنده جاه طلبی های بلند و بالای شما است. تصویر ذهنی شما از خودتان به گونه ای است که خود را در هر چیزی بهترین می دانید.

اندکی چاشنی فروتنی و تواضع را وارد رویاهای خودتان کنید و ارزیابی بهتری از توانمندی های خودتان داشته باشید.

تعبیر خواب دادن گردنبند به دیگری

اگر در خواب ببینید که گردنبندی به کسی می دهید، این خواب نشان دهنده آن است که شما نگران او هستید

تعبیر دیدن گردنبند زنگ زده

دیدن یک گردنبند زنگ زده در خواب نشان دهنده حال و احوال کنونی شما است.احساس می کنید که اتفاق جدید یا هیجان انگیزی در زندگی شما رخ نمی دهد

تعبیر خواب ساختن یک گردنبند

اگر در خواب ببینید که گردنبندی از مهره یا هر چیز دیگر درست می کنید، این خواب نشان دهنده موفقیت مالی است که بر سر راه شما قرار خواهد گرفت. هر کاری که همین حالا دست به انجام آن می زنید در نهایت به موفقیتی بزرگ تبدیل خواهد شد.

تعبیر خواب دریافت کردن گردنبند

اگر در خواب ببینید که گردنبندی از کسی می گیرید، این خواب نشان دهنده عشق یا شریک عاطفی جدید است. شما با فردی جذاب و جدید آشنا خواهید شد و او این احساس را در شما به وجود می آورد که شما در اوج و بالاترین نقطه دنیا قرار گرفته اید.

نظرات