تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب

1

تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب

تعبير خواب خرابه و خانه قدیمی و مخروبه و معنی دیدن این مکان های مخروبه و آوار شده در خواب را در سایت حرف تازه بطور کامل و با جزئیات بخوانید ، تا اگر این چنین خوابی دیدید به حکمت و تعبیر آن پی ببرید.

تعبیر خواب خانه متروکه

دیدن خانه‌ی متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید.
شما آماده اید که به سمت آینده پیش روید.

تعبیر خواب آوار شدن خانه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد.
اگر بیند که خانه بزرگ و فراخ گردید و از آن که بود بزرگ‌تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود

تعبیر خواب خرابه

تعبیر خواب خرابه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببينيد که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود
ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می رويد که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید.
مثلا رشوه می گیرید، دروغ می گویید، یا برای پيش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید.

اگر از خرابه در خواب بیرون بيایید بهتر از این است که وارد خرابه شوید.
اگر در خرابه سگی دیدید و شما نیز در همان خرابه بودید دوستی وفادار به شما زیان می رساند و شما را به گمراهی می کشاند.

اگر در خواب دیدید که در خرابه ای هستید و آنجا گربه ای هم هست زنی باعث فساد و تباهی شما می شود.
اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه به درون خرابه دویدید کار شما خراب می شود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او تباه می کنید.
اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خود خراب می کنید مال و آبروی خود را همزمان از دست می دهید
اگر ددید خرابی را آباد می کنید تعبیر خلاف این است.

اگر دیواری را خراب کردید به دوستی لطمه می زنید که حامی و پشتیبان شماست
اگر اتاقی را خراب کردید به خانواده خود زیان می رسانید.
اگر پله ها را خراب دیدید و شما بالای پلکان بودید احتمال سقوط شما هست
اما اگر پله ها خراب بود و شما خود را پایین پله ها بودید راه تعالی شما مسدود است و خواب شما می گوید نمی توانید ترقی کنید

تعبیر خواب خرابه

تعبیر خواب خرابی بخش‌هایی از خانه

اگر در خواب دیدبد که بخش هایی از خانه تان مانند پذیرایی و اتاق ها و یا هر بخش دیگری خرابه شده ،نشان دهنده اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی می باشد.

تعبیر خواب خانه قدیمی

اگر شما یک خانه‌ی شلوغ و/یا مخروبه را در خوابتان می‌بینید، بیانگر جنبه‌ای از زندگی تان است که شلوغ پلوغ است.
شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می‌برید.
نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید.
خواب دیدن اینکه خانه تان صدمه دیده است بیانگر نگرانی‌های بیداری تان در مورد شرایط خانه تان است

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن خرابه و خانه مخروبه و قدیمی در خواب

  1. mustafa گفت:
    1
    1

    خانه خرابه دیدم که پاک میکنم و پدر جانم منتظر من هست اما دفتا دیدم که بری روی سینه ام اساسیت یا الرژی امدند و چندین الت تناسلی مرد را در دستشوی دیدم افتاده بودند لطفا میشه بگوید چه تعبیری دارد ؟)

نظرات