تفریحات

آموزش بافت دو میل کلاه جوکری

0

آموزش بافتن کلاه جوکری با دو میل

آموزش بافتنی : ما در این مطلب به شما ساده و آسان آموزش بافتن کلاه جوکری را یاد میدهیم

 

آموزش بافتن کلاه

مهارت های لازم برای بافت کلاه جوکری

دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

وسایل لازم برای بافت کلاه جوکری

کاموا متوسط
ميل شماره ٥

روش بافت کلاه جوکری

در این مدل کلاه نوع بافت را می توانید به دلخواه خودتان انجام دهید.
برای شروع بافت ابتدا ۸۶ دانه سر اندازید.

شروع بافت:
۱۶ الی ١٨ سانتی متر، کشباف دوتایی یعنی ۲ دانه زیر، ۲ دانه رو ببافيد.

حال از رج رفت شروع کنید روش زیر را روی بافت انجام دهید:

رج ١:
٢ دانه زير، (۱ دانه زیر، ۱ دانه رو) پرانتز را تا ٤ دانه آخر تكرار كنيد و سپس ٢ تا يكى از رو،٢ دانه زير. حال ٨٥ دانه روى ميل داريم.

رج ٢:
٢ دانه رو، (۱ دانه زیر، ۱ دانه رو) تا ٣ دانه انتهاى رج پرانتز را تكرار كنيد و سپس ۱ دانه زیر،٢ رو ببافید.

رج ٣:
٢ دانه زير، (۱ دانه رو، ۱ دانه زیر) پرانتز را تا ٣ دانه آخر رج تكرار كنيد و سپس ۱ دانه رو،٢ زير ببافید.

سپس دو رج آخر يعنى رج ٢ و ٣ رو دو بار ديگه تكرار كنيد.

 

آموزش بافتن کلاه

بافت قسمت جوکری

برای بافت این قسمت به ترتيب رج هاى زير عمل كنيد:

رج ١:
٢ دانه زير،٢ تا يكى از رو، بقيه دانه ها را همان طور كه مي بينيد ببافيد، يعنى دانه های زير را به زير و دانه های رو را به رو ببافيد. سپس ٢ تا يكى از رو، ٢ دانه زير (٨٣ دانه روى ميل داريد).
رج هاى ٢ و ۴:
همه دانه ها را همان طور كه مي بينيد ببافيد.

رج هاى ٥ تا ۸۰ :
رج هاى ١ تا ٤ را ١٩ بار تكرار كنيد تا ٨٠ رج بشود و روى ميل ٤٥ تا دانه بماند.

رج رفت بعد:
٢ دانه زير، ٢ تا يكى از رو، باقى دانه ها را همان طور كه ديده می شوند ببافید تا ٤ تا دانه آخر، سپس ٢ تا يكى از رو،٢ دانه زير (٤٣ دانه داريد).

رج بعد:
همه دانه ها را همان طور كه ديده می شوند ببافید

دو رج آخر را تا جايى تكرار كنيد كه ٧ دانه روى ميل بماند، سپس همه دانه ها را كور كنيد و درز کلاه جوکری را بدوزيد.

مدل های متنوع بافت کلاه جوکری

 

آموزش بافتن کلاه

 

آموزش بافتن کلاه

آموزش بافتن کلاه

آموزش بافتن کلاه

منبع : ستاره

نظرات