نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

0

نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نداشتن دندان : دندان یکی از مهمترین اعضای بدن که جدا از خورد کردن غذا در دهان در زیبای انسان نیز نقش دارد. بیشتر معبران دندان را به اعضای خانواده تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب افـتادن دندان را آماده کردایم.

تعبیر خواب نداشتن دندان

تعبیر خواب نداشتن دندان به فرمایش حضرت دانیال

حضرت دانیال فرماید: دندانها به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندانهای زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندانهای جلو دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است.
دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنب دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند.

دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشان دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای جلو و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندانی از جلو او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.

تعبیر خواب نداشتن دنـدان آنلی بيتون

آنلی بيتون گوید: تعبیر خواب هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نداشتن توانایی کافی برای پیش بردن اهداف است.
تعبیر خواب دیدن افراد بی دندان ، تلاش دشمنان برای بدنام کردن شما است.

تعبیر خواب نداشتن دنـدان جابر مغربی

جابر مغربی گوید: اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند.
اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.

نظرات