تعبیر دیدن کاسه در خواب

0

تعبیر دیدن کاسه در خواب

تعبیر خواب کاسه : کاسـه از جمله وسایلی است که انسان از ابتدا تا کنون از آن استفاده کرده و خواهد کرد معبران تعابیر گوناگونی برای دیدن کاسـه در خواب دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیـر خواب کاسه را آماده کردایم.

جالب است بدانید: استفاده از کاسه در زندگی انسان، قدمتی هزاران ساله داشته و به دوران نوسنگی باز می‌گردد. واژه کاسه ماخوذ از کاس عربی است. به کاسه بزرگ قدح گفته می‌شود. کاسه کوچک نیز پیاله نام دارد. همچنین واژه کاسه، در ضربالمثل‌ها و اصطلاحات زیادی به کار رفته‌است. کاسه داغ تر از آش (مبالغه در کار) , کاسه به خون زدن (خون دل خوردن) , کاسه (و کوزه) را بر سر کسی شکستن. (رسواکردن کسی و تقصیر را بر گردن کسی انداختن.) , کاسه به دست گرفتن. (دریوزگی و گدایی کردن.) , کاسه «چه کنم؟» در دست داشتن. (مردد بودن.) , کاسه زیر نیم کاسه. (فریب دادن) و …

تعبیر خواب کاسه

تعبیر خواب کاسه به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمایند: تعبیرهای دیدن کاسه در خواب عبارتند از: زن , خدمتکار , کنیزک , قوام دین , درستی و خوبی حال و روز , عمر طولانی , مال , نعمت , حرف خوش , به دست آوردن ارث و میراث از طرف زن‌ها.

تعبیر خواب کاسـه محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در آن است، دلیل که از سفر روزی حلال یابد. اگر کاسه را تهی ببیند، دلیل بر فروماندگی خواهد بود. دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود، اما کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در آن باشد، دلیل بر روزی حرام است و کاسه قلعی و سفیدروی، دلیل بر روزی شبهت زده و کاسه آبگینه، دلیل بر زن است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب ظرف

تعبیر خواب کاسـه اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی

اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد، دلیل منفعت است.
اگر چیزی ترش بود، دلیل غم و اندوه است و دیدن کاسه تهی در خواب، دلیل بر فروماندگی و مفلسی است.
اگر ببینی کاسه تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.

در کتاب سر زمین رویاها آمده است:

یک کاسه پراز آب : شادی در خانواده
درون یک کاسه آب می ریزید : پول فراوانی خواهید داشت .
یک کاسه خالی : قرضهای فراوانی خواهید داشت .
در یک کاسه می نوشید : مشکلات عشقی.
در یک کاسه غذا می خورید : با شخصی که دوست دارید ازدواج نخواهید کرد.

نظرات