تعبیر دیدن انگشت در خواب

0

تعبیر دیدن انگشت در خواب

تعبیر خواب انگشت : برای تعبیر خواب انگشتان باید به جزئیات خواب دقت داشت چون در تعبیر این نوع خوابها بسیار مهم است. معبرای برای تعبیر خواب انگشتان تعابیر متفاوتی دارند. انگشتان هر دست که به ترتیب از سمت انگشت شست: انگشت شست، انگشت اشاره یا سبابه، انگشت میانی، انگشت حلقه یا انگشتری و انگشت کوچک، نامیده می‌شود. تعداد انگشتان پا نیز همانند انگشتان دست است و هر پا پنج انگشت و درمجموع ده انگشت دارند. انگشتان پا کوتاه‌تر از انگشتان دست هستند. ما دراین بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب تمام انگشتان را آماده کردایم.

تعبیر خواب انگشت

تعبیر خواب انگشت امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمايد: ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. فرزند، برادر و برادرزادگان، خادمان، ياران، قوت، پنج نماز.

تعبـیر خواب انگشت اسماعيل بن اشعث

اسماعيل بن اشعث گويد: انگشتان پای در خواب ديدن، دليل زينت و آرايش بود. اگر انگشتان پای را درشت و قوی بيند، دليل كه كار كدخدائی او ساخته شود.
اگر به خلاف اين بيند كار وی ناساخته شود. اگر بيند انگشت پای او را آفتی رسيد چنانكه رفتن نتوانست، دليل كه وی را غمی سخت رسد به سبب رفتن مال. اگر انگشتان دست و پای را كسر بيند، دليل است كار وی واژگونه شود.

تعبـیر خواب انگشت خالد بن العنبری

خالد بن العنبری گوید: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺟﻨﺒه هاﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻧﻴﺎﻳﯽ ﻭ ﺷﻐﻞ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻴﻨﻨﺪه ای ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩاﻧﺪ; ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ, ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪاند, ﺁﻧﭽﻪ, ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ, ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.

تعبیر خواب انگشت محمد بن سيرين

محمد بن سيرين گويد: پنج انگشت دست راست در تأويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‌اند: انگشت مهين، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان، دليل بر نماز ديگر و انگشت به نصر، دليل بر نماز شام و انگشت خضر، دليل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بيند كه انگشت دست راست نداشت، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد و بعضى گويند: فرزند برادرش را مصيبت رسد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

انگشتانتان درد می کند : یک شادی بزرگ
انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودی ازدواج میکنید .
انگشتانتان رنگ پریده است : عشقی که به شخص بخصوصی دارید دوطرفه است .
از انگشتانتان خون می آید : مراقب ضررهای مالی باشید .
انگشتان زیبا : کارهای پر مشقتی در پیش است .
انگشتانتان را زخم می کنید : مشاجره با دوستان
انگشت شما را قطع می کنند : دوستتان را از دست می دهید

شکستن انگشت

انگشتتان میسوزد : افراد بسیاری از شما بدشان میآید
انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد .
انگشتان شما کوتاه است : ارث – ثروت
انگشتان شما بیشتر از پنج تاست : دوستان جدید پیدا می کنید
انگشتان شما کمتر از پنج تاست : شادی و عشق
انگشتانتان می شکند : یک ازدواج خوشبخت در پیش دارید .

نظرات