تعبیر دیدن روباه در خواب

1

تعبیر دیدن روباه در خواب

تعبیر خواب روباه : روبـاه بخاطر خوی طبعیی و حرفه ای که در شکار کردن دارد در کتابها و قصه ها یا در فیلمها به حیوانی حیله گر و مکار معروف است. در فرهنگ و ادبیات ایرانی، روباه به مکاری و حقه بازی و زرنگی معروف است. بر همین اساس بسیاری از معبران دیدن این حیوان در خواب را به دشمنی حیله گر تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعـبیر خواب روباه را آماده کردایم. روباه تقریباً در همه جای جهان زندگی می‌کند.در سراسر دنیا روباه‌ها به رنگ‌های مختلف دیده می‌شوند.

تعبیر خواب روباه

تعبیر خواب روبـاه به فرمایش حضرت یوسف نبی (ع)

حضرت یوسف نبی (ع) گوید: دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی کند.

تعبیر خواب روبـاه محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: روبـاه درخواب مردی مكار، غدّار نابكار و فريبنده بود يا زن و كنيزكِ دروغگو بود از خويشان او. اگر بيند كه با روباه در جنگ و نبرد بود، دليل كند كه خويشان او با او خصومت كنند. اگر بيند روباه راهی جست، دليل كه از پريان ترسيده گردد. اگر بيند با روباه بازی می كرد يا خواست او را برانگيزاند، دليل كه زنی او دوست دارد، وليكن دوستی او ضعيف است.

تعبیر خواب روباه ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببیند روباهی را شانه می کرد، دلیل که کسی با وی حیله سازد و او را بفریبد. اگر ببیند روباهی در پیش او چاپلوسی می کرد، دلیل که غریبی با وی مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو یی است.
اگر ببیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی به او داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین در صحبت افتد. اگر ببیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است. اگر ببیند که روباه از وی بگریخت، دلیل که وام دار از وی بگریزد.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن روباه در خواب

  1. ب گفت:

    سلام
    خواب دیدم از پنجره بیرون رو نگاه میکنم ویک روباه قرمز دیدم که خیلی زیبا و جوون بود، همسرم در رو برای اون باز کرد و اون روباه داخل خانه اومد اما زمانی که تو خونه دیدمش دیگه روباه نبود یه حیوون کوچیک بود شبیه خرس اما مظلوم و معصوم، شوهرم همش میگفت اذیتش نکنید گناه داره، منم همش میگفتم اینکه روباه بود چرا عوض شد… تعبیرش چی میشه؟ ممنون

نظرات