تعبیر دیدن خربزه در خواب

0

تعبیر دیدن خربزه در خواب

تعبیر خواب خربزه : برای تعبیر خـواب خـربزه معبران تعابیر مختلفی دارند. در این خواب جزئیات خربزه ای که در خواب دیداید مهم است. مثل رنگ , اندازه و مزه آن. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب خربزه را آماده کردایم.

تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید: دیدن خربزه درخواب بر پنج وجه است: بیماری، زن، غم، منفعت، عیش خوش، خاصه که شیرین است.

تعـبیر خواب خربزه به فرمایش یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) فرماید: دیدن خربزه رنجوری بود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب میوه

تعـبیر خواب خربزه محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: خربزه زرد در خواب، بیماری است و خربزه سبز که شیرین باشد، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک است و خوردنش درخواب زیانی ندارد.

تعبیر خواب خربزه مطيعی تهرانی

مطيعی تهرانی گوید: ديدن خربزه در خواب بستگی به وضع خربزه دارد و با تغييراتی که در رنگ و مزه و کيفيت آن پيدا ميشود تعابير متعارف ميگردند. خربزه کلا عيش است و تمتعی است که ما از چيزهای مختلف میبريم. اين عيش و تمتع و لذت گاه کام ما را شيرين ميکند و گاه تلخی می آورد.
چنانچه بيننده خواب ببيند که خربزه می خورد و آن خربزه شيرين است کامياب ميشود به اندازه خربزه ای که خورده و به قدر شيرينی آن.
اگر خربزه ای که میخوريد بزرگ باشد بهتر از اين است که کوچک و محقر باشد.

تعـبیر خواب خربزه لکه دار

اگر در خواب ديديد که خربزه میخوريد و فصل خربزه است نيکو است و خواب شما ميگويد غم و اندوه شما از بين می رود و اگر چيزی از خربزه باقی بماند به همان مقدار غم شما باقی ميماند که با اين وصف اگر تمام خربزه را بخوريد بهتر است.
اگر ببينيد که خربزه زيادی داريد با انبوهی از مشکلات رو به رو ميشويد و اگر يکی از خربزه ها را برداريد کاميابی است به همان اندازه که برگرفته ايد.
ديدن خربزه لکه دار در خواب خوب نيست. در غير فصل نيز خوردن خربزه خوب نيست و نشان غم و اندوه است.

نظرات