تعبیر خواب گاز گرفتن سگ چیست؟

1

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ چیست؟

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ : سـگ در خوابها به تعبیر بسیاری معبران بیشتر به دشمن و زیان تعبیر میشود و گاز گرفتن سـگ , حمله دشمن به بیننده خواب. ما در این بخش تعبیر خواب حمله سگ را آماده کردایم. سگ‌ها نقش‌های مختلفی را در جوامع انسانی بر عهده گرفته‌اند و آدمیان از ایشان برای شکار، گله‌داری، بارکشی، محافظت، کمک به پلیس و نیروهای نظامی، همراهی و همدمی و کمک به اشخاص دچار ناتوانی استفاده کرده‌اند.

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب گاز گرفتن به فرمایش ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﻣﻀﺮﺕ , ﺩﻭﻡ: ﺧﺼﻮﻣﺖ , ﺳﻮﻡ: ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﻭﺟﺎﻩ.

تعبیر خواب گاز گرفتـن سگ محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب ببیند که سگ او را گاز گرفت، تعبیرش آنست که به او از دشمن آسیبی میرسد .
اگر دید لباس او را گاز گرفت و پاره کرد ، تعبیرش ضرر مالی است .
اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست؛ ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ.

تعبیر خواب گاز گرفـتن سگ منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی گوید : تعبیر خواب حمله کردن سگ خوب نیست البته بستگی به میزان ابهت سگ دارد .
اگر در خواب ببینید که سگ ها به شما حمله میکنند به هیچ وجه خوب نیست .

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

ﻳﻚ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ می ﮔﻴﺮﻳﺪ: ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺸﻘﻲ ﺑﺮﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺧﻮﺭﺩ.
ﻳﻚ ﺳﮓ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ می ﮔﻴﺮﻳﺪ: ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

تعبیرگری میگوید:

اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند، در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند. شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

1 دیدگاه در “تعبیر خواب گاز گرفتن سگ چیست؟

  1. امير گفت:

    سلام گاز گرفتن بيضه مرد توسط سگ در خواب نشانه چيست؟

نظرات