تعبیر بوسیدن در خواب

0

تعبیر بوسیدن در خواب

تعبیر خواب بوسیدن : بوسیـدن به تعبیر بسیاری از معبران خوب تعبیر میشود و بیشتر به سود و منفعت تعبیر میشود و جای نگرانی برای بیننده خواب وجود ندارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب بوسه را آماده کردایم. در زندگی بوسیدن برای ابراز محبت، نشان دادن احترام یا به عنوان سلام و خداحافظی استفاده می‌شود. بوسیدن می‌تواند برای نشان دادن روابط احساسی استفاده گردد. بوسه به‌طور کلی یکی از رایج‌ترین روش‌های ابراز عشق و محبت است.

تعبیر خواب بوسیدن

تعبیر خواب بوسیدن به فرمایش امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) فرماید: تعبیر خواب بوسه دادن را بر ۴ وجه است: خیر و منفعت , حاجت روایی , سخن خوش شنیدن , بر دشمن غلبه کردن.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب لب

تعبیر خواب بوسیـدن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: در این باره نوشته است تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب در اصطلاح حسرت‌خوردن است و اینکه در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می‌باشد

تعبیر خواب بوسیـدن شیخ طوسی

شیخ طوسی گوید: در همین زمینه نوشته است بوس کرد معشوق در خواب دلالت بر این دارد که زندگی ما گشاده می‌شود و وسعت می‌یابد و روزیمان فراخ می‌یابد . اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم و برعکس اگر نامزدت نبود و یا درعقد تو نبود و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.

تعبیر خواب بوسیـدن محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: اگر کسی ببیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست دارد و خواستگار او است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر ببیند شخص آشنایی او را بوسید، دلیل که از آن کس خیر و منفعت ببیند.

در کتاب سرزمین آمده است:

مادر خود را می بوسید: موفقیت
پدر خود را می بوسید: شادی
برادر یا خواهر خود را می بوسید: خوشی و لذت
شوهر یا زن خود را می بوسید: خوشبختی در زندگی زناشویی.
دستهای شخصی را می بوسید: شانس به شما لبخند می زند.
صورت شخصی را می بوسید: موفقیت شما به اوج می رسد.

نظرات