تعبیر دیدن عمو و دایی در خواب

0

تعبیر دیدن عمو و دایی در خواب

تعبیر خواب عمو و دایی : دیدن عمو در خواب به تعبیر معبران فرق دارد و بستگی به نوع خواب دارد, که فرد در خواب عموی خود را چگونه میبیند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب عمو را آماده کردایم.
در کل نسبت‌های خانوادگی به نسبت‌هایی گفته می‌شود که اقوام و خویشان برای نام بردن از هم استفاده می‌کنند. نسبت‌های قومی، نسبت‌های خانوادگی ای هستند که بواسطهٔ زاد و ولد بوجود آمده‌اند.

تعبیر خواب عمو و دایی

تعبیر خواب عمو و دایی

تعبیرگری گوید: دیدن خواب افراد فامیل در خواب نشان دهنده ی شخصیت شما، میراث خانوادگی، ارزش های خانوادگی، یا رابطه شما با افراد فامیل است. دیدن فامیل در خواب ممکن است نشانگر جنبه ای از زندگی تان باشد که از آن راضی نیستید. همچنین، تعبیر خواب فامیل افزایش آگاهی و ایده های نو است.

تعبیر خواب عمو و دایی آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دیدن عموی خود در خواب ، نشانه آن است که به زودی خبرهایی غم انگیز به گوشتان خواهد رسید .
اگر خواب ببینید عموی شما دچار اختلال روانی شده است ، نشانه آن است که با اقوام اختلاف پیدا خواهید کرد و مدتی رابطه خود را با آنها به کلی قطع خواهید نمود .
اگر خواب ببینید عمویتان مرده است ، نشانه آن است که با دشمنانی سرسخت رو در رو خواهید شد .
اگر خواب ببینید با عموی خود سوء تفاهمی پیدا کرده اید ، نشانه آن است که با افراد خانواده خود اختلاف پیدا خواهید کرد .

تعبیر خواب عمو و داییلوک اويتنهاو

لوک اويتنهاو مي گويد : دايی ، عمو : سود زياد

ﺩﺭ کتاب ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ است:

ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﻮ: ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎلی.
ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻮ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻳﻚ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ.
ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﻮی ﺷﻮﻫﺮﺗﺎﻥ: ﻳﻚ ﺩﻭﺭه ﺧﻮﺏ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﻮی ﺯﻧﺘﺎﻥ: ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻭ ﻏﻢ.
ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﻮ: ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎلی.

نظرات