تعبیر شنیدن موسیقی در خواب

0

تعبیر شنیدن موسیقی در خواب

تعبیر خواب موسیقی : معبران برای موسـیقی و سرود تعابیر متفاوتی دارند و بیشتر به احساسات فرد مربوط است. تعـبیر خواب موسیقـی بستگی به نوع خواب تغییر میکند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبـیر خواب موسـیقی را آماده کردایم.
موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیلهٔ آواها گفته‌اند که مهم‌ترین عوامل آن صدا و ریتم هستند و همچنین دانش ترکیب صداها به گونه‌ای که خوش‌آیند باشد و سبب انبساط و انقلاب روان گردد نیز نامیده می‌شود. ارسطو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی می‌دانسته و فیلسوفان اسلامی نیز این نظر را پذیرفته‌اند، همانند ابن سینا که در بخش ریاضی کتاب شفا از موسیقی نام برده‌است ولی از آنجا که همه ویژگی‌های موسیقی مانند ریاضی مسلم و غیرقابل تغییر نیست، بلکه ذوق و قریحهٔ سازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد، آن را هنر نیز می‌دانند.

تعبیر خواب موسیقی

تعبیر خواب موسیقی به فرمایش ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:ﺳﺮﻭﺩ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺷﺶ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ: ﻛﻼﻡ ﺑﺎﻃﻞ, ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ, ﻣﺼﻴﺒﺖ, ﺭﺳﻮﺍیی, ﺟﻨﮓ, ﻋﻠﻢ ﻭ ﺣﻜﻤﺖ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب صدای حیوانات

تعبیر خواب موسـیقی آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگردر خواب صدای موسیقی ملایمی به گوشتان برسد نشانه آن است که در زندگی به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت.
اگردر خواب صدای موسیقی ناموزون و دلخراشی به گوشتان برسد، علامت آن است که فرزندان نافرمان ، محیط خانواده را غیر قابل تحمل خواهند ساخت. شنیدن موسیقی موزون و یکنواخت در خواب ، نشانه شنیدن اخبار نادرست درباره مرگ دوستان است .
شنیدن موسیقی که به درخواست دیگران پخش می شود ، دلالت بر پیروزی شما بر رقیب دارد .

تعبیر خواب موسـیقی ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻭﺩ ﺑﺎ ﻧﻮﺍﻫﺎ ﻣﻲ ﺯﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﻮﺩ.
ﺳﺮﻭﺩ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ, ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻭﺩ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺑﺪﻭ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺳﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻭﺩ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﺷﻨﻮﺩ.

نظرات