تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

0

تعبیر دیدن بالش (متکا) در خواب

تعبیر خواب بالش : خوابهایی هستند که فرد در آن بالشت و لحاف خود را در آن میبیند . معبران تعابیر جالبی برای بالشت دارند. بالـش یا بالشت وسیله‌ای است به شکل کیسه چهارگوش که آن را با ماده نرمی مثل پر، پنبه، الیاف یا اسفنج پر کرده و در هنگام خواب یا استراحت سر را روی آن می‌گذارند. بالـش که برای خوابیدن استفاده می‌شود اشکال مختلفی در جاهای مختلف جهان دیده می‌شود چهارگوش واستوانه ای مکعبی. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب بالـش را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب بالش

تعبیر خواب بالش به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است:خادم، کنیزک، ریاست، دین نیکو، پرهیزکاری و عدل.

تعبیر خواب بالـش ابراهيم كرمانی

ابراهيم كرمانی گويد: اگر بيند شخصي از خانه او بالش بدزديد، دليل است كه شخصي از پی زن او می گردد كه او را بفريبد يا از پی كنيزك.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب لحاف

تعبیر خواب بالـش محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید: بالـش درخواب خادم است بیننده خواب را. اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود. اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد، تاویلش به خلاف این است. اگربیند بالـش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود.

تعبیر خواب بالـش

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که :
در خواب يك بالـش را پر مي كنيد ، ناكامي در روابط اجتماعي است.
اگر خواب ببینید زانوهايتان را روي بالـش مي گذاريد ، شما رقباي بسياري داريد .
اگر خواب ببینید پاهايتان را روي بالـش مي گذاريد ، بر رقبايتان پيروز مي شويد.

نظرات