تعبیر دیدن چهره در خواب

0

تعبیر دیدن چهره در خواب

تعبیر خواب چهره : در زندگی روزمره با دیدن چهره افراد تقریبا میتوان به حالت فرد پی برد, که خوشحال است یا ناراحت , سرحال است یا مریض, از این رو معبیران تعبیر خواب چـهره را به تغییر و تحولات زندگی شخص در بیداری تعبیر میکنند. تعبیر این نوع خوابها بستگی به نوع خواب دارد, که چهره خود و یا افراد را در خواب چگونه میبینید. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب چـهره را برای شما آماده کردایم.

توجه داشته باشید منظور از چهـره قسمت جلوی سر است که در انسان از پیشانی تا چانه است که شامل مو، پیشانی، ابرو، پلک، مژه، بینی، گونه، لب، دهان، دندان، پوست و چانه می‌شود.

تعبیر خواب چهره

تعبیر خواب چهره به فرمایش حضرت امام صادق(ع)

حضرت امام صادق(ع) فرماید: شرف و بزرگی، خواری و حقارت، نظام کارها، دین و دیانت، اندوه و رسوائی چون سیاه ببیند، وام داری، کار نیکو، توفیق طاعت.

تعبیر خواب چـهره آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است.
دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانه بدبختی و درد سر است .
دیدن چهره زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است .
عاشقی خواب ببیند چهره معشوقش پیر به نظر می رسد ، علامت آن است که شادمانی دوستی ها به جدایی و اندوه ختم می شود .

تعبیر خواب چـهره

در کتاب سرزمین رویاها اینگونه آمده است که: یک صورت بشاش : منفعت مالی
یک صورت زننده و نفرت انگیز : علامت شکست مخالفان شما .
صورت بچه ها : موفقیت شما در آینده خواهد بود نه در حال حاضر.
صورت شخصی را از یاد می برید : به یک شخصیت مهم معرفی خواهید شد .
صورتی با چشمهای آبی و سبز : دوستیهای جدیدی در انتظار شماست .
صورتی با چشمهای برنگ فندقی : یک اتفاق مهم در شرف وقوع است .
یک صورت ریشو : یک مسافر باز می گردد .

نظرات