تعبیر دیدن قرآن در خواب

1

تعبیر دیدن قرآن در خواب

تعبیر خواب قرآن : دیدن این کتاب مقدس آسمانی و تلاوت آن نه تنها در بیداری بلکه در خواب نیز بسیار خوب است. بسیاری از معبران دیدن , خواندن و شنیدن قرآن را در خواب خوب میدانند. قرآن کتاب مقدس دین اسلام است و در باور مسلمانان سخنان خداست که به صورت وحی از سوی خدا توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام، محمد (ص)، نازل گردیده‌است. مسلمانان، قرآن را بزرگترین معجزهٔ محمد (ص) و روشن‌ترین دلیل بر پیامبری او می‌دانند.

تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قرآن به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید: قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است: سلامتی یافتن از آفتها، توانگری، مراد دل و کام یافتن، پرهیزکاری .

تعـبیر خواب قرآن به فرمایش یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) فرماید: قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد .اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

تعـبیر خواب قرآن جابر مغری

جابر مغری گوید: اگر کسی در خواب بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. اگر بیند که قران را بلند میخواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند که کدام آیه خواند. تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود. اگر بیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی بیند قرآن می‌خواند ودر بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

تعبیر خواب قرآن منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می‌کنید.

تعـبیر خواب قرآن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن قرآن در خواب

  1. Masume گفت:

    سلام خسته نباشید من خواب دیدم که در جایی مثل مسجد اما مناره نداشت هستم همه همسایه هام هستن و در صف نشستیم و صدایی مثلد و من باردار هستم و فرزند دوم در شکم دارم و فرزند اولم یک دختر است حدود چهار ساله و من بین خانمها چای میبرم اما کسی بر نمیدارد ولی از داخل سینی کم میشود و من وقتی چای میبرم چادرساده سیاه عربی سر دارم و من یک قران میگیرم اما نمی خونم و آن را برای همسایه پرتاپ میکنم میگویم این را نمی توانم بخوانم یک قران دیگر بیاور وقتی پرتاب میکنم بالی یک بلندی هستم و پایین پای من چند راه‌پله هست و جایی که ایستادم کمی تنگ است چون شکمم بزرگ است وقتی قران را پرتاپ میکنم برادرم (با تقوا هست قران را میگیرد) و یک دختر بچه را میگویم آن قران را بیاور اما یک خانم مسن می‌آورد و من با چادر سفید شروع به خواندن میکنم از سوره اول قران وکمی بلند می خوانم

نظرات