تعبیر دیدن شکم در خواب

0

تعبیر دیدن شکم در خواب

تعبیر خواب شکم : برخی از خوابها هستند که توجه فرد در آن خواب به یکی از اعضای بدن مثلا شـکم جلب میشود. معبران برای این نوع خوابها تعبیرهای مختلفی دارند. اما بیشتر معبران شـکم را به مال و اموال و یا فرزند تعبیر میکنند. باید دقت داشته باشید که در این نوع خوابها تعبیر خواب حاملگی فرق میکند و باید بدانید که در جستجوی تعبیر خـواب شـکم هستید یا حاملگی؟ ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب شکم را آماده کردایم.

تعبیر خواب شکم

تعبیر خواب شـکم به فرمایش امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرماید: مرکز علم , نظم و ترتیب امور , زندگی و معاش خوش , فرزندان .

تعبیر خواب شـکم منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن شکم بزرگ در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر میشود.

تعبیر خواب شـکم ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن شکم دلیل بر خویشان است. اگر ببیند شکمش بزرگ شده بود، دلیل مال است.
اگر کوچک ببیند، دلیل بر نقصان مال و فرزند است. اگر ببیند هر چه درشکم داشت بیرون آورد باز در شکم نهاد، دلیل که به مراد رسد.

تعبیر خواب شـکم محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: دیدن شکم دلیل بر فرزندان است.

تعبیر خواب شکم

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب شکم خودتان : سلامتی و شادی .
شکم شما درد می کند : کارهای شما دچار اغتشاش می شوند.
شکم شما برهنه است : پول.
شکم ورم کرده : بیماری خطرناک.

خواب یک شکم بسیار بزرگ

شکم بسیار بزرگ : دارائی شما بیشتر می شوند.
شکم کوچک : خودتان را از شر کارهای که راکد مانده اند آزاد کنید .
چیزی درون شکم تکان می خورد : یک کار سخت بعلاوه مشکلات فراوان
شکم معشوق خود را ببینید : خیانت از طرف معشوق
مرد خواب ببیند که شکمش بزرگ شده : خوشبختی و احترام
زن خواب ببیند که شکمش بزرگ شده : او آبستن خواهد شد .

نظرات