تعبیر دیدن شستن مدفوع در خواب (طهارت)

0

تعبیر دیدن شستن مدفوع در خواب (طهارت)

تعبیر خواب طهارت : برخی معبران چون بعد از مدفوع کردن فرد راحت میشود این نوع خوابها را به راحتی کسب سود و پول و رهایی از مشکلات در زندگی میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب شستن مدفوع را آماده کردایم.

درکل اگر در خواب ببینید که به هرشکل در حال شستن مدفوع هستید , اگر فرد در زندگی خود بداند که اموال و داری او از راه حلال بوده است شستن و دور کردن مدفوع نشانه ای است برای دور شدن مشکلات و یا بدست آوردن پول و سرمایه بسیار است.

تعبیر خواب طهارت

تعبیر خواب طـهارت

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که:
خواب مدفوع: پول و گرایش به پوچ گرایی.
مدفوع نوزاد روی تخت: امتیاز بزرگ نصیب شما میشود.
مدفوع حیوانات: منفعتهای بزرگ به راحتی نصیبتان میشود.
هر نوع مدفوع دیگر: هدیه دریافت میکنید.

تعبیر خواب طـهارت به فرمایش یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) فرماید: اگر کسی ببیند که طهارت می کرد، از غم فارغ شود.

تعبیر خواب طهارت ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر ببینی در دستشویی مشغول شستن مدفوع هستی نشانه آن است که مال و اموال خود را خرج خواهی کرد.
اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای، به این معنی است که مال خودت را مخفی کرده‌ای.

تعبیر خواب شستن مدفوع کودک

اگر ببینی فرزند خودت و یا فرزند دیگران در توالت مشغول شستن مدفوع هستند این به نشانه ی تضمین سلامت آن ها و دور شدن کودکان از امراض مختلف است. بنا به نوشته ها و گفته هایی که از چند معبر ایرانی آمده است دیدن این رویا در هر شرایطی و در هر حالی چه برای مردان و چه برای زنان مجرد یا متاهل معانی نیکی را به همراه دارد و بیشتر دلالت بر این دارد که خواستن توانستن است شاید صاحب رویا به مهمترین ارزوهای خود دست پیدا کند و خوشحالی و شادمانی خودش را با دیگران تقسیم کند.

همچنین بخوانید: تعبیر دیدن مدفوع در خواب

درکل اگر در خواب ببینید که به هرشکل در حال شستن مدفوع هستید , اگر فرد در زندگی خود بداند که اموال و داری او از راه حلال بوده است شستن و دور کردن مدفوع نشانه ای است برای دور شدن مشکلات و یا بدست آوردن پول و سرمایه بسیار است.

نظرات