تعبیر خواب پریدن از ارتفاع

2

تعبیر خواب پریدن از ارتفاع

تعبیر خواب پریدن : پرواز کردن و یا پریـدن از ارتفاع در تعبیر بسیاری از معبران خوب است . و به نوع خواب تعبیر آن تغییر میکند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پرش از ارتفاع را آماده کردایم.

تعبیر خواب پریدن

تعبیر خواب پریدن به فرمایش حضرت دانیال

حضرت دانیال فرماید: اگر ببیند چون مرغ از جایی به جایی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد.

تعبیر خواب پریدن منوچهر مطيعی تهرانی

منوچهر مطيعی تهرانی گوید: پريدن و جستن در خواب تغبير و تحول است در زندگي بيننده خواب. اگر در خواب ببينيم که جست و خيز مي زنيم و مي پريم يا از زمين روي ديوار مي پريم و از ديوار روي بام به همان نسبت که بالا مي رويم خواب ما از يک دگرگوني همراه با پيشرفت خبر مي دهد و اگر عکس اين بود تحولي پيش مي آيد که در نتيجه تنزل مي يابيم.

پریدن در آب

اگر بيننده خواب ببيند که میجهد و به راهي دور مي رود نشان ان است که سفري در پيش داردبه طول جهش در خواب.
اگر در خواب از خشکي به آبي صاف و روشن جستيم که در ان آب ماهي بودو شن ريزه های کف آب ديده مي شدخوابي است بسيار اميد بخش و خوب چرا که از يک پيروزي بزرگ خبر مي دهد ولي اگر آب کدر و گل آلود بودخبري است از يک شکست. اگر آب متعفن بودو در ان جستيم گرفتار يک بيماري فوري و ناگهاني مي شويم.

چنانچه بيننده خواب ببيند از جائي تاريک به محلي روشن مي جهد تحولي مطلوب پيش مي آيد و مشکل او گشوده مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که براي جستن عصا و يا چوبي به دست دارد به کسي تکيه مي کند.

تعبیر خواب پریدن آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: یک پرش بلند می کنید : از خطری که شما را تهدید می کند خلاص می شوید و یا درعشق بی ثبات هستید.
اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید ، علامت آن است که با کوشش به هر چه که می خواهید دست می یابید .
اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین می افتید ، علامت آن است که اتفاقهای تلخ ، ادامه زندگی را برایتان سخت می سازد .

2 دیدگاه در “تعبیر خواب پریدن از ارتفاع

 1. مرتضی گفت:

  سلام خواب دیدم از روی صخره خیلی بلند به پایین در حال پریدن هستم که منصرف شدم و تعدادی با من روی صخره بودن و پریدن به صخره خوردن و به جای کم عمق داخل اب فرو رفتن و من هم میخواستم به جای عمیق شیرجه بزنم که یهو بیدار شدم

 2. اهورا گفت:

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم که با یک ماشین سواری بدون سقف (کوپه)داریم میریم و راننده مادرم بود و یک مسیری رو میرفت مثل جاده چالوس
  همش پیچ و کوه و دره
  یکدفعه از یک مسیر دو طرفه
  وارد یک مسیر یک طرفه شد
  وخلاف جهت میرفت
  با سرعت بالا و توی تونل
  که چند باری بهش گفتم حداقل آرومتر برو
  بعد از کنار یک ماشین که رد میشد برخورد کرد
  ولی شاخ به شاخ نبودا
  خلاصه رفت بعد از تونل خورد به یک صخره
  اما نه مستقیم
  کنار ماشین خورد به صخره
  و من بدون اینکه دیگه چیزی بگم
  از اونجا یک صخره ای بود و پایین آب
  از اونجا پریدم پایین
  تا به اب برسم چند ثانیه ای طول کشید
  و وقتی توی آب میرفتم پایین
  چشمامو بسته بودم ولی حس کردم توی آب خیلی رفتم پایین
  )با اینکه شنا بلد نبودم و میدونستم که خواهم مرد )
  از خواب پریدم
  ساعت ۷ونیم صبح
  بنظرتون
  چه تعبیری داره

نظرات