تعبیر دیدن نوزاد در خواب

0

تعبیر دیدن نوزاد در خواب

تعبیر خواب نوزاد : با بدنیا آمدن و یا در آغوش گرفتن نوزاد به انسان حس خوبی دست میدهد. شاید پیش بیاید که فرد در خواب نوزاد پسر و یا دختر را ببیند. معبران تعبیرهای مختلفی برای دیدن نوزاد در خواب دارند, که بستگی به نوع خواب این تعبیرها فرق میکنند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب نوزاد را آماده کردایم.

اگر در خوابتان جنسیت کودک را فهمیدید میتوانید در این سایت به تعبیر خواب دختر و تعبیر خواب پسر مراجعه کنید.

تعبیر خواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید: تعبیر خواب زنی که دختر به دنیا می آورد این است که از او فرزندی به دنیا می آید که بزرگ عشیره می شود.

تعبیر خواب نوزاد ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی نوزادی را سر راه گذاشته‌اند و آنرا برمیداری نشانه آنست که از جائی که امید نداری چیزی به تو می‌رسد.

درکتاب سرزمین رویاها برای تعبیر خواب نوزاد آمده است :

یک نوزاد قشنگ : شادی و آرامش.
یک زن خواب نوزاد ببیند : علامت حاملگی.
یک زن آبستن خواب نوزاد ببیند : یک عشق پرسعادت.
یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده : شادی او بزرگ خواهد بود.
یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده : عشقش او را ترک می کند.
یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده : مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد.
یک نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش : خوشی و لذت در زندگی.

خندیدن نوزاد

یک نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار : یک بیماری رنج آور , خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید.
یک نوزاد خنده رو : دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند.
یک نوزاد زشت : بدشانسی در آینده.
یک نوزاد در بغل دارید : بزودی بچه دار خواهید شد.
یک نوزاد در قنداق : امید در عشق , حوادث پراز شادی.

تعداد زیادی نوزاد

تعداد زیادی نوزاد : فراوانی در زندگی.
یک نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد : مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود.
یک زن از یک بچه پرستاری می کند : شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد.
یک نوزاد بیمار : یک بیماری سخت در فامیل.
یک نوزاد می گیرید : مشاجره در خانواده.
یک نوزاد در گهواره : یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد.
نوزاد اشخاص دیگر : یک شکست برای مخالفان شما.

نظرات