تعبیر دیدن فیل در خواب

1

تعبیر دیدن فیل در خواب

تعبیر خواب فیل : فیل بزرگترین حیوان در روی خشکی است. این حیوان بسیار باهوش و کینه‌ جو است. به سختی اهلی می‌شود. اما در صورت اهلی شدن برای همیشه اهلی باقی می‌ماند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب فیل را آماده کردایم.

تعبیر خواب فیل

تعبیر خواب فیل به فرمایش امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) فرماید: دیدن فیل درخواب بر شش وجه است
پادشاه عجمی , مرد غلام , مردی که چهار پا کرایه می‌دهد , مرد باقوت و هیبت , مرد حسود , ستمکاری خونخواره.

تعبیر خواب فیل ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر خواب ببینی هنگام جنگ سوار فیل شده‌ای، یـعـنـی بر دشمنی بزرگ پیروز می‌شوی .
اگر ببینی فیل در میدان جنگ افتاد و مُرد، یـعـنـی «پادشاه» آن سرزمین از دنیا می‌رود. اگر ببینی سوار فیلی شده‌ای که خیلی مطیع و رام می‌باشد و سلاح نیز همراهش است، یـعـنـی پادشاه مردم عجمی می‌شوی یا اینکه پادشاه مردم عجمی را شکست می‌دهی.
اگر ببینی از پشت فیل افتاده‌ای، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلای سختی می‌شوی.
اگر در خواب ببینی گوشت فیل خورده‌ای یا اینکه همراه خودت مقداری استخوان یا پوست فیل داشته‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از «پادشاه» مردم «عجمی» مال و نعمت بدست می‌آوری.

تعبیر خواب فیل جابرمغربی

جابرمغربی گوید: اگر بيند كه از بهر تماشا بر فيل نشسته بود و قادر است، دليل است كه زن عجمي را به نكاح خود بخواهد و آن زن بر وي قادر شود. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه بر زن قادر شود.
اگر بيند كه فيلي سلاح پوشيده بود و از آن شهر به شهر ديگري مي رفت، دليل كه مملكت آن ديار از پادشاه به پادشاهي ديگر افتد تا او را هلاك كند.

در کتاب سرزمین رویاها برای تعبیر خواب فیل آمده است:

خواب فیل: ترس و خطر برای فرد ثروتمند.
خواب فیل برای کسی که فقیر است: رسیدن به موقعیت جدید و بهتر.
غذا دادن به فیل: آشنایی با یک فرد بسیار مهم.
سوار شدن بر فیل: یک شانس بزرگ در زندگی.
یک قله فیل: خوشبختی.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن فیل در خواب

  1. جواد گفت:

    اگر کسی در خواب ببیند که فیل به دنبال او میدود و قصد حمله به او را دارد چه تعبیری دارد ؟ متشکرم

نظرات