تعبیر دیدن انار در خواب

0

تعبیر دیدن انار در خواب

تعبیر خواب انار : این میوه نه تنها در بیداری که فواید و استفاده بسیار دارد بلکه در خواب نیز به تعبیر معبران غربی و اسلامی اگر به وقت ببینید بسیار خوب تعبیر میشود. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب انار را آماده کردایم.

تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمایند: تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از: جمع کردن مال و اموال , زن خوب و پارسا , شهر آباد و انار ترش غم و اندوه است.

تعبیر خواب انار به فرمایش حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) فرماید: دیدن انار در خواب نشانه مال و اموال می باشد ولی به اندازه سعی و همت بیننده خواب ، مخصوصا اگر در فصل انار این خواب را ببینید اما اگر در بیداری فصل انار نباشد تعبیر دیدن انار در خواب بد است.

تعبیر خـواب انار ابن سیرین

ابن سیرین گوید: خوردن انار شیرین در خواب نشانه جمع کردن مال و اموال می باشد. اناری که نمی‌دانی ترش است یا شیرین، تعبیرش مثل انار شیرین است.

تعبیر خـواب انار ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در بیداری فصل انار باشد و بازرگان باشید خوردن انار شیرین در خواب نشانه رایج شدن جنس و کالایت خواهد بود. اما اگر مسافر هستی نشانه این است که صفر خوب و مبارک و باسود و منفعتی خواهی داشت.

تعبیر خواب انار اسماعیل بن اشعث

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که انار دارد، یـعـنـی حکومت شهری را به دست می‌آورد یا اگر رئیسی این خواب را ببیند، یـعـنـی بر روستایی ریاست می‌کند یا اگر بازرگانی این خواب را ببیند، یـعـنـی ده هزار درهم به دست می‌آورد یا اگر بازاری باشد، یـعـنـی هزار درهم به دست می‌آورد، یا اگر شخص فقیر و تنگدستی این خواب را ببیند، یـعـنـی یک یا ده درهم به دست می‌آورد.

درکتاب سرزمین رویاها در مورد انار اینگونه آمده است:

خواب درخت انار: ثروت بزرگی نصیبتان می‌شود.
یک درخت انار پر ازگل: خوشبختی
یک درخت انارپر از انار: شادی و لذت

نظرات

               

 

x