متن تبریک روز مهندس به انگلیسی با ترجمه (۱۴۰۲) + عکس نوشته پروفایل

0

متن تبریک روز مهندس به انگلیسی با ترجمه (۱۴۰۲) + عکس نوشته پروفایل

تبریک روز مهندس به انگلیسی Happy engineering day : متن و پیام تبریک روز مهندس به زبان انگلیسی با ترجمه (۱۴۰۲) + عکس نوشته پروفایل تبریک روز مهندس به انگلیسی و عکس و متن تبریک انگلیسی روز مهندس را در ادامه دانلود کنید:

تبریک روز مهندس به انگلیسی

پیام تبریک روز مهندس به انگلیسی و فارسی

You are the one who can create anything with your brains and creativity because you are an engineer…. Wishing you a very Happy Engineers Day.

شما کسی هستید که با مغز و خلاقیت خود می‌توانید هر چیزی بسازید چون مهندس هستید. روز مهندس مبارک.

———-

Engineers are the ones who bring technology to make our lives simpler, to bring comforts, to bring ease and today is the day to thank them…. Happy Engineers Day.

مهندسین کسانی هستند که برای ساده تر کردن زندگی ما، برای ایجاد آسایش، برای راحتی کار، فناوری را به ارمغان می‌آورند و امروز روز تشکر از آنهاست… روز مهندس مبارک

Happy engineering day

Their imagination and their innovation make them magicians in true sense…. They think and they create what we find impossible and unreal…. Happy Engineers Day.

تخیل و نوآوری آنها به معنای واقعی جادو می‌کند. آنها فکر می‌کنند و آنچه را ما غیر ممکن و غیر واقعی می‌دانیم را می‌سازند. روز مهندس مبارک

متن تبریک روز مهندس به انگلیسی با ترجمه (1402) + عکس نوشته پروفایل

With engineering, the word “supernatural” has lost its significance. It magic from the union of science and intelligence.

با مهندسی کلمه “فوق طبیعی” اهمیت خود را از دست داده است. این سحر و جادو از اتحاد علم و هوش بدست می‌آید.

——-

Wishing a very Happy Engineers Day to all those smart minds who are constantly exploring the opportunities to create something new, for a better life.”

با آرزوی یک روز مهندس خوب برای همه ذهن‌های باهوشی که به طور دائم در حال کشف فرصت‌های ایجاد چیزهای تازه برای زندگی بهتر هستند.

عکس و متن تبریک انگلیسی روز مهندس

Science has given them the power to create and their passion has given them the power to think to create…. Happy Engineers Day to smart minds.

علم به آنها قدرت خلق و اشتیاق به آنها قدرت تفکر برای ایجاد را داده است. روز مهندس به ذهنهای هوشمند مبارک.

پیام تبریک روز مهندس به انگلیسی با ترجمه (1402) + عکس نوشته پروفایل

Everybody Says Engineering Is So Easy That It’s Just Like Walking In A Park.
But, Only Engineers Know That Park Is Called Jurassic Park.
Happy Engineer’s Day.

همه می گویند مهندسی بسیار آسان است که درست مثل قدم زدن در پارک است.
اما ، فقط مهندسان می دانند که این پارک Jurassic Park نامیده می شود.
روز مهندس مبارک

———–

Congratulations on Engineer Day to all civil engineers
روز مهندس را به تمامی مهندسین عمران تبریک میگوییم

عکس نوشته روز مهندس مبارک به انگلیسی برای پروفایل و استوری

عکس نوشته روز مهندس مبارک به انگلیسی

۴ Years
۴۰ Subjects
۴۰۰ Experiments
۴۰۰۰ Assignments
۴۰۰۰۰ Hours
A Normal Human Cannot Pass This Test.
Those Super Heroes Are Called Engineering Students.

۴ سال
۴۰ موضوع
۴۰۰۰ آزمایش
۴۰۰۰۰ تکالیف
۴۰۰۰۰ ساعت
یک انسان عادی نمی تواند این آزمون را بگذراند.
آن قهرمانان فوق العاده را دانشجویان مهندسی می نامند.

استوری روز مهندس

An Engineer is a Person who applies the skills and knowledge of basic science for the good of society

مهندس شخصی است که مهارتها و دانش علوم پایه را به نفع جامعه به کار می برد

———-

Engineers Like To Solve Problems.
If There Are No Problems
Handily Available،
Then They Will Create Their Own Problems

مهندسان دوست دارند مشکلات را حل کنند.
اگر مشکلی وجود ندارد
به راحتی در دسترس است ،
سپس آنها مشکلات خود را ایجاد می کنند.

———-

Engineering is in fact the knowledge of God in nature
There is only one engineer who looks at the power of God from this angle
There is only one engineer who looks at everything from the point of view of cause and effect

مهندسی در واقع علم خدا در طبیعت است.
فقط یک مهندس است که به قدرت خداوند از این زاویه نگاه می‌کند.
تنها یک مهندس است که به همه چیز از زاویه علت و معلول نگاه می‌کند.

نظرات