تعبیر دیدن گیلاس در خواب

0

تعبیر چیدن گیلاس در خواب

تعبیر خواب گیلاس : گیلاس یکی از میوهایی که معبران برای آن تعبیرهای مختلفی دارند و بستگی به نوع خواب دارد و احساس مزه شیرین و ترش بودن آن نیز در تعبیر خواب تاثیر دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب گلاس را آماده کردایم.

تعبیر خواب گیلاس

تعبیر خواب کلی گیلاس

اگر فردی در خواب ببیند که گیلاس شیرین می خورد به او خبر خوشی می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که گیلاس ترش می خورد بر آن فرد اندوهی می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که گیلاس زرد می خورد دلالت بر بیماری است.
اگر فردی در خواب ببیند که آلبالوی شیرین و قرمز می خورد نشانه این است که به او خیر و برکت می رسد.

تعبیر خواب گیلاس منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی معبرین دیدن گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته‌اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه‌اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده‌اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می‌خورید و آن کاملاً شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است.

تعبیر خواب گیلاس آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دیدن گیلاس در خواب ، نشانه آن است که بخاطر رفتار دوستانه خود محبوبیت کسب خواهید کرد .
خوردن گیلاس در خواب ، علامت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .
دیدن گیلاس سبز و کال در خواب ، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است .

تعبیر خواب گیلاس لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو گوید: خوردن گیلاس : دعوا , چیدن گیلاس : شادی , درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی , کیک گیلاس : سوء تفاهم

میوه گیلاس

گیلاس دارای گونه‌های متعدد و در تمام ایران پراکنده‌است. از گیلاس علاوه بر مصرف به عنوان میوه خام، مربا و کمپوت ساخته می‌شود. برگ آن به صورت دم کرده برای درمان بیماری کلیه و کبد مورد استفاده قرار می‌گیرد. میوه گیلاس در سلامت چشم، سلامت پوست، پیری و کاهش وزن بسیار مؤثر می‌باشد.

نظرات

               

 

x