متن احساسی درباره رفیق صمیمی + عکس پروفایل و استوری رفاقتی

0

متن احساسی درباره رفیق صمیمی + عکس پروفایل و استوری رفاقتی

متن احساسی درباره رفیق صمیمی + عکس پروفایل و استوری رفاقتی

رفیق صمیمی من!

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی
اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد
و برگه ی دوستت دارم مرا ،
زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت . . !

******

زندگی با همه تلخیاش

یه درس خوب بهم داد

اونم اینه که رفیق اونی نیست

که باهاش خوشی،

رفیق اونیه که

بدون اون داغونی !

متن احساسی درباره رفیق صمیمی + عکس پروفایل و استوری رفاقتی

دنیا خوش است و
مال عزیز است و
تن شریف …
اما رفیق بر همه چیزی مقدم است

***

چشمی دارم همه پر از دیدن دوست

با دیده مرا خوشست چون دوست دروست

از دیده و دوست فرق کردن نتوان

یا اوست درون دیده یا دیده خود اوست

***

فقط دو تا رفیق صمیمی می تونن

هر دو حالشون بد باشه

ولی با کنار هم بودن

حال همو خوب کنن …

***

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن احساسی درباره رفیق صمیمی + عکس پروفایل و استوری رفاقتی

دوستانی دارم

بهترازبرگ درخت

که دعایم گویند و دعاشان گویم

صافی آب مرا یادتو انداخت رفیق

تودلت سبز، چراغت روشن

چرخ روزیت همیشه چرخان

نفست داغ، تنت گرم

دعایت بامن

*****

در زندگی هرکس باید یک نفر باشد
مرد و زن بودنش مهم نیست
فقط باید یک نفر باشد
یک آدم
یک دوست
یک همدم
یک رفیق
یک نفر که جویای حالت باشد
نگرانت باشد
و تو را بهتر از خودت بشناسد

*****

با تمام مداد رنگی های دنیا
بـه هر زبانی کـه بدانی یا نـدانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایـام
تنها یک جمله برایـت خواهـم نوشت
دوستت دارم بهترین دوست دنیا*

نظرات