دیدن خرید و فروش کردن در خواب چه تعبیری دارد

0

دیدن خرید و فروش کردن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خرید و فروش : خوابهایی هستند که فرد در آن کالا و یا چیزی مثلا خریدن طلا و یا فروش کالا را در خواب میبیند. معبران تعابیر مختلفی برای خرید و فروش دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب خرید و فروش را آماده کردایم.

تعبیر خواب خرید و فروش

تعبیر خواب خرید و فروش منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرید اما فروش خوب نیست. معبران کلا نوشته اند خرید و فروش و معامله در خواب خوب نیست لیکن درست نیست که خرید خوب نباشد.برای فروش در علم تعبیر دلایلی هست که برای خرید نیست. پس خرید به نظر من خوب است اما فروش خوب نیست فقط باید مشخص شود که چه می خرید و در برابر چه متاعی پول می پردازید یا معاوضه جنسی می کنید.

خرید اجناس شکننده

کلا دادن جنس در مقابل گرفتن پول که کثیف است نیکو شناخته نشده اما دادن پول در مقابل گرفتن جنس خوب است خریدن اشیا شکننده و ضایع شدنی در خواب اتلاف مال تعبیر شده مثل خرید شیشه ، سفال ، کاسه و کوزه چینی و گلی یا میوه ها و سبزی هایی که ماندنی نیستند و دیر نمانده ضایع و فاسد می شوند و تعفن و گند بوجود می آورند که البته همه اینها در خواب خوب نیستند. خریدن این چیزها در خواب گوینده بی اعتباری و بی بهائی کارهایی است که در آینده نزدیک انجام می دهید اما خرید چیزهایی مثل ملک ، خانه و فرش خوب است .

تعبیر خواب خریـد و فروش ابن سیرین

ابن سیرین گوید: تعبیر خریـد و فروش بد می‌باشد, تعبیر فروختن هر چیزی که ارزش دینی داشته باشد بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ اگر ببینی کسی تو را فروخته‌ است، یـعـنـی کار تو دچار آشفتگی می‌شود.

تعبیر خواب خریـد و فروش ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: خریـد و فروش، نشانه این است که به قدر و قیمت کار، چیزی یابد.

تعبیر خواب خریـد و فروش جابر مغربی

جابر مغربی گوید: اگر ببینی چیزی را فروخته‌ای، یـعـنـی آن چیز خوار و بی‌ارزش می‌شود.

نظرات