تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

0

تعبیر دیدن جوجه تیغی (خارپشت) در خواب

تعبیر خواب جوجه تیغی : بسیاری از معبران دیدن خارپشت در خواب را خوب نمیدانند مگر آنکه در خواب جوجه تیخی را کشته و یا از خود دور کنید. این جانور به‌وسیلهٔ خارهای که برپشتش قرار دارد از خود دفاع می‌کند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب جوجه تیغی را آماده کردایم.

تعبیر خواب جوجه تیغی

تعبیر خواب جوجه تیغی محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: جوجه تیغی درخواب، دشمنی است زشت دیدار و بدخوی. اگر بیند جوجه تیغی را بکشت، دلیل که دشمنی را قهر کند.
اگر بیند که گوشت جوجه تیغی میخورد، دلیل که به قدر آن از مال دشمن بخورد. اگر بیند جوجه تیغی او را بگزید، دلیل است از آن کس وی را گزند رسد، خاصه بیند که از زخم آن، خون همی رفت.

تعبیر خواب جوجه تیغی منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر جوجه تیغی را بر بام خانه خود دیدید خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.
اگر فردی در خواب ببیند با جوجه تیغی خیلی بزرگی در حال بازی کردن است و به چشمان جوجه تیغی خیره شده است خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد.

تعبیر خواب جوجه تیغی آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دیدن جوجه تیغی در خواب ، علامت آن است که کار و آشنایی با دوستان جدید را با سردی رد می کنید . اگر دختری خواب جوجه تیغی ببیند ، علامت آن است که احساسات و تأثیرات منفی را از خود دور می کنید.

تعبیر خواب جوجه تیغی در کتاب سرزمین رویاها

در سر زمین رویاها آمده: خواب یک جوجه تیغی : ناکامی و شکست برای دشمنان شما .
یک جوجه تیغی را می کشید : ضررهائی که گریبانگیر شما هستند برطرف خواهند شد .
جوجه تیغی های بسیار : خطر و ناکامی در عشق .

نظرات