تفریحات

برای ثبت در تاریخ ؛ مردمی که برای دیدن رونالدو از کوه صاف بالا می روند !

0

برای ثبت در تاریخ‌/ مردمی که برای دیدن رونالدو از کوه صاف بالا می روند !

برای ثبت در تاریخ ؛ مردمی که برای دیدن رونالدو از کوه صاف بالا می روند !

بزرگترین استقبال فوتبالی ۵۰ سال اخیر برای رونالدو در ایران، مردمی که برای دیدن رونالدو از کوه صاف بالا می روند

افرادی که بخاطر دیدار با رونالدو از کوه‌های اطراف هتل اسپیناس پالاس بالا می‌روند تا او را ببینند!!

نظرات